Privacy con Cookies

Privacybeleid

MYCOSTA - WEB CALL BACK - NEWSLETTER

Costa Crociere S.p.A., titularis van de geg​evensverwerking, overeenkomstig de bepalingen op grond van artikel 13 van het wetsbesluit 196/2003 (privacywet), verstrekt u graag informatie over de verwerking van de door u aan ons verstrekte gegevens bij de registratie op de website van Costa Cruises of bij het invullen van formulieren op de website van Costa Crociere.

DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die zijn verzameld met de registratie bij MyCosta of met het invullen van formulieren op de website van Costa Cruises worden verwerkt met als doel:

  • toegang te verlenen tot de door het portaal geleverde diensten, gereserveerd voor geregistreerde gebruikers,
  • contact met u te kunnen op​nemen op uw verzoek om u te voorzien van specifieke informatie en hulp die u nodig heeft, of waarvoor u onze tussenkomst gevraagd heeft,
  • met uw uitdrukkelijke specifieke toestemming voor het sturen van commerciële berichten en voor marketingdoeleinden, hetzij geautomatiseerd (bijv. e-mail, fax, sms, mms, etc.) hetzij niet-geautomatiseerd (bijv. post, telefoon met operator, etc. ) met betrekking tot producten en diensten van Costa Crociere, van de bedrijven van de groep Costa en/of zakelijke partners,
  • met uw uitdrukkelijke instemming om, met elektronische instrumenten, profileringsactiviteiten, analyses van de aankoopkeuzes en marktonderzoeken te organiseren met als doel het aanbod van de diensten en de commerciële berichten van Costa Crociere te verbeteren en beter af te stemmen op uw wensen en behoeften. Deze verwerking wordt uitgevoerd door middel van de tijdens de cruise verzamelde persoonsgegevens en hoe dan ook in naleving van de noodzakelijke garanties en maatregelen voorgeschreven door de autoriteit die garant staat voor de bescherming van de persoonsgegevens ("Garant").
    Deze bepalingen kunnen worden aangevuld door andere bepalingen vastgesteld op het moment van eventuele aanvraag naar specifieke diensten
MODALITEIT VAN GEGEVENSVERWERKING

Costa Crociere garandeert dat de persoonlijke gegevens worden verwerkt met middelen om de bescherming van de verstrekte informatie te garanderen, in het bijzonder worden de gegevens elektronisch, handmatig of op papier verwerkt, in naleving van de minimale veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid ervan te garanderen en om het risico op toegang tot deze gegevens door onbevoegde derden te vermijden. De per categorie en/of cluster gegroepeerde gegevens die anoniem gemaakt en samengevoegd zijn, kunnen worden gebruikt voor statistische analyse van de Costa groep om de commerciële oriëntaties van zijn klanten te verifiëren.
Elke mogelijkheid tot verspreiding van de gegevens die niet is opgelegd door wetsbepalingen of niet uitdrukkelijk is toegestaan door de betrokkene, is uitgesloten.

PROFILERINGSACTIVITEITEN

De persoonlijke gegevens verstrekt op het moment van de inschrijving (bijv. naw-gegevens) of aankopen bij Costa Crociere (bijv. gedane aankopen) kunnen, na voorafgaande en specifieke toestemming, worden gebruikt voor profileringsactiviteiten, nuttig voor de verbetering van het aanbod van diensten en commerciële berichten van Costa Crociere, om deze meer conform te maken aan uw interesses. Het invoeren van de gegevens in de database behorend bij de profileringsactiviteiten is facultatief en vindt alleen plaats wanneer u daartoe uw specifieke toestemming geeft. Wij benadrukken dat sommige informatie die ook nuttig is voor de profilering hoe dan ook geregistreerd wordt door Costa Crociere in een andere database, indien deze nodig mocht zijn voor het verrichten van de gevraagde prestatie.
Mocht u akkoord gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens voor profileringsactiviteiten, zullen de voor dit doel verzamelde gegevens worden beheerd door speciaal benoemd personeel van Costa Crociere voor de gegevensverwerking, in overeenstemming met de bepalingen van de privacywet.
In naleving van de garanties en de maatregelen die zijn voorgeschreven door de Garant, worden de verzamelde en verwerkte gegevens voor de profilering bewaard voor een periode van maximaal tien (10) jaar, waarna ze automatisch zullen worden verwijderd of permanent anoniem gemaakt zullen worden.
Wij informeren u dat ook in verband met de profileringsactiviteiten u uw rechten op grond van art. 7 van de Privacywet kunt uitoefenen, zoals hierna gedetailleerder wordt uitgelegd.

MINDERJARIGEN

Ter bescherming van minderjarigen heeft Costa Crociere bijzondere veiligheidsmaatregelen voorzien, ook al erkennen wij dat dit de ervaring van minderjarige gebruikers op MyCosta kan beperken.

Minderjarigen die zich op MyCosta registreren kunnen de site bekijken en de cruises tussen hun Favorieten opslaan.

Zij kunnen zich echter op geen enkele andere module registreren, kunnen geen cruises reserveren en van geen enkele andere dienst gebruikmaken op de site van Costa Crociere en zij ontvangen geen berichten van Costa Crociere.

Daarnaast is het verzamelen van persoonsgegevens van minderjarigen beperkt tot wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de deelname aan de online activiteiten van de sectie MyCosta.

GEVOLGEN VAN HET EVENTUEEL NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht, maar bij het ontbreken van de als "verplicht" aangeduide gegevens, kunnen de diensten of een gedeelte daarvan niet worden geleverd en kunt u niet profiteren van de hierboven genoemde mogelijkheden. Het vrijwillig verstrekken van de niet als "verplicht" aangeduide gegevens, stelt Costa Crociere in staat haar aangeboden diensten te verbeteren om deze steeds beter te laten aansluiten op de persoonlijke interesses van de gebruikers. Het ontbreken van de toestemming voor marketing- en profileringsactiviteiten, analyse van aankoopkeuzes en marktonderzoeken is niet van invloed op de uitvoering van de gevraagde prestatie, maar maakt het Costa Crociere, de groep ondernemingen en de zakelijke partners ervan onmogelijk om u commerciële diensten en informatie aan te bieden die beter aansluiten op uw interesses.

TITULARIS VAN EN VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE VERWERKING

De titularis van de gegevensverwerking is Costa Crociere S.p.A., gevestigd in Genua, Piazza Piccapietra 48.

De goede uitvoering van de gevraagde diensten kan betekenen dat het interne personeel van Costa Crociere toegang heeft tot de persoonsgegevens, zijnde de belaste en/of verantwoordelijke van de gegevensverwerking, maar ook externe bedrijven, of bedrijven die deel uitmaken van de Costa Groep inclusief dochterondernemingen, ook met vestigingen in het buitenland, dienstverleners die, als autonome titularissen of verantwoordelijken van de gegevensverwerking, functies uitoefenen die strikt verbonden zijn met en noodzakelijk zijn voor de levering van genoemde diensten. De lijst van (rechts)personen aan wie de gegevens zijn verstrekt is verkrijgbaar bij het bedrijf op de volgende adressen: info@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van het Hoofd Privacy Sales & Marketing.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U hebt op elk gewenst moment het recht, ook met betrekking tot de profileringsactiviteiten, om uw rechten uit te oefenen op grond van art. 7 van de privacywet, waaronder het recht op het verkrijgen van bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens, om er de inhoud en de herkomst van te weten, er de juistheid van de verifiëren of te vragen om aanvulling, bijwerking, of de rectificatie ervan, of te vragen om verwijdering ervan, om de transformatie in anonieme vorm of het blokkeren van de gegevens die verwerkt zijn in overtreding met de bepalingen uit de wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en zich in elk geval te verzetten, om legitieme redenen, tegen de verwerking ervan, en zich ook gedeeltelijk te verzetten - ook met betrekking tot de verzendmodaliteiten - tegen de marketing- en profileringsactiviteiten door een bericht via e-mail te sturen naar info@costa.it of Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van het Hoofd Privacy Sales & Marketing.

COSTA CLUB - COSTA CRUISETIPS

1. Alle persoonsgegevens verstrekt bij de inschrijving bij het Programma CostaClub of later verworven, worden verwerkt door Costa Crociere als titularis van de gegevensverwerking, in naleving van de wetten en voorschriften betreffende de bescherming van de geldende persoonsgegevens en in het bijzonder in naleving van Italiaans wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 ("Wet op de bescherming van persoonsgegevens").

2. Doel van de verwerking. De de verwerkingswerkzaamheden en de verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de deelname van het Lid aan het Programma CostaClub te beheren, om het Lid punten toe te kennen en andere voordelen verbonden aan deelname aan het Programma CostaClub en aan het eigendom van de CostaClub Card, met de daaraan gerelateerde diensten, volgens de door deze voorschriften gereglementeerde modaliteiten. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van berichten met betrekking tot het CostaClub Programma en, na verleende toestemming, voor marketingdoeleinden van producten en diensten van Costa Crociere en ondernemingen van de groep of voor profileringsdoeleinden. In het bijzonder:
a. Marketingactiviteiten. De door de leden gecommuniceerde gegevens, bij inschrijving bij het Programma en/of registratie bij de sectie MyCosta van de website www.costacruises.nl en/of later door de vennootschap verworven gegevens tijdens het gewone beheer van de Club (bijv. totale besteding aan boord, type cruises die zijn gemaakt, etc.), kunnen ook worden verwerkt, met de uitdrukkelijke toestemming van het Lid, voor het verzenden van commerciële berichten en voor marketingdoeleinden van Costa Crociere, de ondernemingen van de Costa Groep en/of zakenpartners. Deze verwerking kan zowel automatisch (bijv. e-mail, fax, sms, etc.) als niet-geautomatiseerd (bijv. per gewone post, telefoon met operator, etc.) plaatsvinden.

Costa Crociere informeert u bovendien dat de persoonsgegevens gebruikt kunnen worden om institutionele mededelingen functioneel te maken voor de hoedanigheid als Lid en de voordelen die aan het programma zijn verbonden. In het bijzonder kan Costa Crociere het e-mailadres van het lid, verstrekt op het moment van inschrijving bij de Costa ClubCostaClub of in de loop van deelname aan het Programma, gebruiken om informatieve en promotionele berichten met betrekking tot de Club en haar initiatieven te sturen, mits het Lid geen bezwaar heeft tegen een dergelijk gebruik. Costa Crociere laat weten dat het Lid zich te allen tijde kan verzetten tegen het versturen van dergelijke berichten door te klikken op "unsubscribe" onderaan de ontvangen e-mail of door een verzoek te sturen aan de hierna aangeduide adressen.

b. Profileringsactiviteiten. Bovendien kan Costa Crociere, met de uitdrukkelijke instemming van het Lid, activiteiten organiseren voor profilering, analyse van diens favoriete reizen en marktonderzoeken, met als doel het aanbod van de diensten en de commerciële berichten van Costa Crociere te verbeteren, om deze beter af te stemmen op de wensen en behoeften van het Lid. Deze verwerking wordt uitgevoerd door middel van de tijdens de cruise verzamelde persoonsgegevens in naleving van de noodzakelijke garanties en maatregelen voorgeschreven door de autoriteit die garant staat voor de bescherming van de persoonsgegevens ("Garant").
De persoonlijke gegevens verstrekt op het moment van toetreding tot en inschrijving bij het Programma CostaClub, van aankoop van het toeristische pakket (bijv. naw-gegevens) of verworven door Costa Crociere tijdens de cruise (bijv. gedane aankopen) kunnen, onder voorbehoud van voorafgaande en specifieke toestemming, worden gebruikt voor profileringsactiviteiten, nuttig voor de verbetering van het aanbod van diensten en commerciële informatie van Costa Crociere, om ze beter te laten aansluiten bij de belangen van haar leden. Het invoeren van de gegevens in de database behorend bij de profileringsactiviteiten is facultatief en vindt alleen plaats wanneer u daartoe uw specifieke toestemming geeft. Als het Lid niet instemt met genoemde verwerking, informeert Costa Crociere dat sommige informatie, die ook nuttig is voor de profilering, hoe dan ook zal worden geregistreerd in een andere database voor wanneer deze nodig mocht zijn voor het leveren van de gevraagde prestatie.

Indien het Lid instemt met de verwerking van de persoonsgegevens voor profilering, zullen de voor dit doel verzamelde gegevens worden beheerd door speciaal benoemd personeel van Costa Crociere voor de gegevensverwerking, in overeenstemming met de bepalingen van de privacywet ter bescherming van de persoonsgegevens.
Met betrekking tot de garanties en de maatregelen die zijn voorgeschreven door de Garant, worden de verzamelde en verwerkte gegevens voor de profilering bewaard voor een periode van maximaal tien (10) jaar, waarna ze automatisch zullen worden verwijderd of permanent anoniem gemaakt zullen worden.
Het Lid is ervan in kennis gesteld dat hij/zij ook in verband met de profileringsactiviteiten zijn/haar rechten op grond van art. 7 van de Privacywet kan uitoefenen, zoals hierna gedetailleerder wordt uitgelegd.

3. Wijze van de gegevensverwerking. Costa Crociere garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens elektronisch, handmatig of op papier plaatsvindt, met inachtneming van de minimale veiligheidsmaatregelen om de privacy van de persoon waarnaar de persoonsgegevens verwijzen te waarborgen en om het risico te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot deze gegevens. De gegevens gegroepeerd op categorie en/of clusters, kunnen geanonimiseerd en samengevoegd worden en worden gebruikt voor statistische analyse. Elke veronderstelling tot verspreiding van de gegevens die niet door wetsbepalingen is opgelegd of niet uitdrukkelijk is toegestaan door het Lid, is uitgesloten.
De persoonsgegevens worden verwerkt voor de gehele duur van het Programma en de latere uitgaven ervan, op de voorwaarden vastgesteld in deze bepalingen en ze worden bewaard na de vervaldatum en/of beëindiging, of bij de uitoefening door het Lid van het recht van bezwaar op grond van art. 7 van de privacywet, uitsluitend voor doeleinden van geschillenbeheer en/of voor boekhoudkundige doeleinden. Na de vervaldatum of de beëindiging worden de gegevens bewaard afhankelijk van de verjaringstermijn van de rechten van de Leden.

4. Verstrekking van de gegevens. De gegevens mogen, uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden, worden verstrekt aan de volgende categorieën: (i) ondernemingen die deel uitmaken van de Costa Crociere groep, ook gevestigd in het buitenland; (ii) personen, bedrijven, maatschappen of kantoren van vrije beroepsbeoefenaren die diensten of bijstand en advies verlenen aan Costa Crociere; (iii) (rechts)personen aan wie de toegang tot de gegevens wordt toegezegd door wetsbepalingen en secundaire normen of voorschriften van daartoe door de wet gemachtigde autoriteiten. Daarnaast kunnen zowel intern personeel, belast met en/of verantwoordelijk voor de verwerking, voor het beheer van de tussen de leden en Costa Cruises bestaande betrekkingen, als externe (rechts)personen die in de hoedanigheid van verantwoordelijke of titularis van de verwerking handelen, toegang hebben tot de gegevens, aangezien zij door Costa Cruise belast zijn met de uitvoering van bepaalde verwerkingshandelingen. Voor de aangegeven doeleinden kunnen de gegevens worden doorgegeven aan buitenlandse derde ondernemingen in landen binnen of buiten de Europese Unie. De lijst van (rechts)personen aan wie de gegevens zijn verstrekt is te raadplegen op het adres info@costa.it of op de hierna aangeduide adressen. Het verstrekken van de gegevens is nodig voor deelname aan het programma CostaClub.

5. Gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens en de aanvaarding. Het verstrekken van de persoonsgegevens gevraagd bij de inschrijving in het CostaClub Programma en gemarkeerd met een sterretje (*) is verplicht voor volledige deelname aan het programma zelf, de daarmee verbonden initiatieven en de naleving van wettelijke verplichtingen. De eventuele weigering tot het verstrekken van alle of een deel van de gevraagde persoonsgegevens, ook in de loop van de uitvoering van het Programma, kan uitsluitend leiden tot de onmogelijkheid voor Costa Cruises en derde dienstverlenende bedrijven in het kader van het Programma, om dit ten volle uit te voeren of de verplichtingen die eruit voortvloeien correct na te komen. Het verstrekken van persoonsgegevens die niet worden gemarkeerd met een sterretje (*) is niet verplicht en het niet verstrekken ervan heeft geen enkele consequentie met betrekking tot de inschrijving en de deelname van het Lid aan het programma.

Aan het Lid worden passende bepalingen gegarandeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor de doeleinden van het programma, en het Lid wordt, waar dit in de wet is voorzien, hiervoor toestemming gevraagd. In het bijzonder heeft het Lid de mogelijkheid zijn eigen keuzes vrij te uiten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, en daarbij ook afzonderlijk zijn eigen wil aan te geven voor elk nagestreefd doeleinde, met inbegrip van (i) de toezending van commerciële berichten door Costa Crociere in verband met de aangeboden diensten en/of producten; (ii) toezending van tevredenheidsvragenlijsten over de gegevens van profileringsactiviteiten om consumentengedrag te analyseren en informatieve en commerciële activiteiten te realiseren die beter passen bij de interesses van de Leden; (iii) marketingactiviteiten door derde partijen, met inbegrip van de ondernemingen van de Costagroep, ook in het buitenland, en/of zakenpartners. Het niet geven van toestemming voor dergelijke doeleinden heeft geen invloed op de correcte uitvoering van het Programma CostaClub, waaraan het Lid deelneemt, maar het Lid ontvangt hierdoor geen informatie of aanbiedingen over producten en diensten van Costa Crociere of van derden, met inbegrip van de ondernemingen van de Costa groep

6. Titularis en Verantwoordelijke. De titularis van de gegevensverwerking is Costa Crociere S.p.A., gevestigd in Genua, Piazza Piccapietra 48. De goede uitvoering van de gevraagde prestatie kan met zich meebrengen dat ook intern personeel van Costa Crociere toegang heeft tot de persoonsgegevens, zijnde de belaste en/of verantwoordelijke van de gegevensverwerking, maar ook externe bedrijven, of ondernemingen die deel uitmaken van de Costa Crociere Groep, inclusief dochterondernemingen, ook met vestigingen in het buitenland, dienstverleners die, als autonome titularissen of verantwoordelijken van de gegevensverwerking, functies uitoefenen die strikt verbonden zijn met, en noodzakelijk zijn voor de levering van genoemde diensten.

7. Rechten van het Lid. Het Lid heeft op elk gewenst moment het recht, ook met betrekking tot de profileringsactiviteiten, om de rechten uit te oefenen op grond van art. 7 van de privacywet, waaronder het recht op het verkrijgen van bevestiging van het al dan niet bestaan van diens persoonsgegevens, om er de inhoud en de herkomst van te weten, er de juistheid van de verifiëren of te vragen om integratie, bijwerking, of de rectificatie ervan, of te vragen om het verwijderen, anonimiseren, of blokkeren van de gegevens die verwerkt zijn in overtreding met de bepalingen van de Wet ter bescherming van de persoonsgegevens en zich in elk geval te verzetten, om legitieme redenen, tegen de verwerking ervan, en zich ook gedeeltelijk te verzetten - ook met betrekking tot de verzendmodaliteiten - tegen de marketing- en profileringsactiviteiten door via e-mail een bericht te sturen naar info@costa.it of naar Costa Crociere SpAS.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van het Hoofd Privacy Sales & Marketing

WEBCHECK-IN

Krachtens art. 13 van Italiaans wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 - "Wet op de bescherming van persoonsgegevens" (hierna: de "Wet"), informeert Costa Crociere S.p.A. u dat de door u verstrekte persoonsgegevens (hierna: "Gegevens") tijdens de aankoop van het toeristische pakket of op een andere manier verworven tijdens of naar aanleiding van uw cruise, in overeenstemming met de genoemde Wet zullen worden bewerkt.

Doelstellingen van de verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats zowel op papier als in elektronische vorm, om de integriteit en de vertrouwelijkheid ervan te garanderen middels het gebruik van de meest geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en dit voor de volgende doelstellingen:
a) het concluderen, beheren en uitvoeren van de contractuele betrekkingen tussen u en Costa Crociere;
b)doeleinden die verband houden met de uitvoering van wettelijke verplichtingen, nationale en communautaire regelgeving, maar ook verplichtingen uit bepalingen van hiertoe krachtens de wet bevoegde autoriteiten;
c)verwerking in anonieme vorm van statistieken en marktonderzoeken;
d)realisatie van functionele activiteiten om uw reis comfortabel te maken en te zorgen voor een hoog niveau van entertainment aan boord van de schepen (bijv. feesten, het maken van foto's en video's, spelletjes, etc.). Met betrekking tot de foto's en video-opnames gemaakt door de fotografen op onze schepen die hun medewerking verlenen om de reiservaring onvergetelijk te maken, wijzen wij u erop dat mocht u niet willen worden betrokken bij de foto's/video-opnames, of mocht u niet willen dat uw foto's verschijnen op de informatieborden van de Photoshop, u dit kunt melden bij de Photoshop, waar de medewerkers elke keer uw wens zullen registreren. De verwijdering van de foto waarop u staat kan alleen plaatsvinden met uw voorafgaande signalering;

e)promotionele activiteiten van Costa Crociere, van ondernemingen van de groep, ook in het buitenland, en/of van zakenpartners, ook gerealiseerd met geautomatiseerde methoden (e-mail, sms, etc.), waarvoor, indien voorzien door de bepalingen van de wet, uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt. In het bijzonder, kan Costa Crociere uw e-mailadres gebruiken, verstrekt op het moment van aankoop van het toeristisch pakket, om u informatieve en promotionele berichten te sturen over de soortgelijke diensten en producten aangeboden door Costa Crociere ook zonder uw toestemming, tenzij u bezwaar maakt tegen een dergelijk gebruik. Costa Crociere informeert u dat u zich te allen tijde kunt verzetten tegen het versturen van dergelijke berichten door te klikken op "unsubscribe" onderaan de ontvangen e-mail, of door een verzoek te sturen aan de hieronder aangeduide adressen;

f)na specifieke instemming, profileringsactiviteiten om, met elektronische instrumenten, analyses van de aankoopkeuzes en marktonderzoeken te realiseren met als doel het aanbod van de diensten en de commerciële informatie van Costa Crociere te verbeteren en beter af te stemmen op uw wensen en behoeften. De genoemde gegevensverwerking wordt uitgevoerd in naleving van de noodzakelijke garanties en maatregelen voorgeschreven door de autoriteit die garant staat voor de bescherming van persoonsgegevens ("Garant"), beter beschreven in de hierna volgende sectie.

Profileringsactiviteiten.

Zoals aangegeven, kunnen de persoonlijke gegevens verstrekt op het moment van de inschrijving (bijv. naw-gegevens) of aankopen bij Costa Crociere (bijv. gedane aankopen), na voorafgaande en specifieke toestemming, worden gebruikt voor profileringsactiviteiten, nuttig voor de verbetering van het aanbod van diensten en commerciële informatie van Costa Crociere, om deze meer conform te maken aan uw interesses. Het invoeren van de gegevens in de database behorend bij de profileringsactiviteiten is facultatief en vindt alleen plaats wanneer u daartoe uw specifieke toestemming geeft.
Wij benadrukken dat sommige informatie die ook nuttig is voor de profilering hoe dan ook geregistreerd wordt door Costa Crociere in een andere database, indien deze nodig mocht zijn voor het verrichten van de gevraagde prestatie.
Mocht u akkoord gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens voor profileringsactiviteiten, zullen de voor dit doel verzamelde gegevens worden beheerd door speciaal benoemd personeel van Costa Crociere voor de gegevensverwerking, in overeenstemming met de bepalingen van de privacywet.

In naleving van de garanties en de maatregelen die zijn voorgeschreven door de Garant, worden de verzamelde en verwerkte gegevens voor de profilering bewaard voor een periode van maximaal tien (10) jaar, waarna ze automatisch zullen worden verwijderd of permanent anoniem gemaakt zullen worden.

Wij informeren u dat ook in verband met de profileringsactiviteiten u uw rechten op grond van art. 7 van de Privacywet kunt uitoefenen, zoals hierna gedetailleerder wordt uitgelegd.

Mededeling van de gegevens

De gegevens kunnen, uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden, worden meegedeeld aan de volgende categorieën:

- ondernemingen die behoren tot de groep van ondernemingen van Costa Crociere;

- particulieren, bedrijven, verenigingen of kantoren van vrijeberoepsbeoefenaren die diensten of activiteiten van bijstand en advies leveren ten gunste van Costa Crociere;

- personen die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot de gegevens op grond van wetsbepalingen en secundaire voorschriften of door bepalingen opgesteld door hiertoe krachtens de wet bevoegde autoriteiten, met inbegrip van de havenautoriteiten van de ontschepingsplaatsen.

Bovendien kan, aangezien zij betrokken zijn bij de uitvoering door Costa Crociere van bepaalde verwerkingswerkzaamheden, zowel intern personeel kennis hebben van de gegevens, als zijnde verantwoordelijke van en/of belast met de verwerking, vanwege het beheer van de contractuele betrekking tussen ons, als ook externe personen, die de functie hebben van verantwoordelijken of titularissen van de gegevensverwerking. Voor het aangeduide doel kunnen uw gegevens naar het buitenland worden gestuurd aan externe bedrijven die al dan niet behoren tot de Europese Unie. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract.

Gevoelige gegevens.

Tussen de door u verstrekte gegevens kunnen er enkele zijn die als "gevoelig" worden gedefinieerd door de Wet. Dergelijke gegevens mogen uitsluitend worden verwerkt met uw schriftelijke toestemming. Bij gebrek aan dergelijke toestemming is Costa Crociere mogelijk niet in staat om aan bepaalde contractuele verplichtingen te voldoen. In het bijzonder de gegevens waaruit uw gezondheidstoestand blijkt zullen, na uw schriftelijke toestemming, worden verwerkt zowel vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen en om u de noodzakelijke medische hulp te garanderen, als voor doeleinden gerelateerd aan het uitvoeren van de verplichtingen van de wet, regelgeving, nationale en communautaire wetgeving of voorschriften die voortvloeien uit de bepalingen van hiertoe krachtens de wet bevoegde autoriteiten.

Gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens en de aanvaarding.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht, maar bij het ontbreken van de als "verplicht" aangeduide gegevens, kan het zijn dat de gevraagde prestatie of een gedeelte daarvan niet wordt geleverd en kunt u niet profiteren van de hierboven genoemde mogelijkheden. De verstrekking van de niet als "verplicht" aangeduide gegevens, maar hoe dan ook vrijwillig verstrekt, indien u daarmee instemt, stelt Costa Crociere in staat haar aangeboden diensten te verbeteren om deze steeds beter te laten aansluiten op de persoonlijke interesses van de passagiers. Het ontbreken van de toestemming voor marketing- en profileringsactiviteiten, analyse van aankoopkeuzes en marktonderzoeken is niet van invloed op de uitvoering van de gevraagde prestatie, maar weerhoudt Costa Crociere, de groep ondernemingen en de zakelijke partners ervan om u commerciële diensten en informatie aan te bieden die beter aansluiten op uw interesses.

Titularis en verantwoordelijken voor de verwerking.

De titularis van de gegevensverwerking is Costa Crociere S.p.A., gevestigd in Genua, Piazza Piccapietra 48.
De goede uitvoering van de gevraagde prestatie kan met zich meebrengen dat ook intern personeel van Costa Crociere toegang heeft tot de persoonsgegevens, zijnde de belaste en/of verantwoordelijke van de gegevensverwerking, maar ook externe bedrijven, of ondernemingen die deel uitmaken van de Costa Groep, inclusief dochterondernemingen, ook met vestigingen in het buitenland, dienstverleners die, als autonome titularissen of verantwoordelijken van de gegevensverwerking, functies uitoefenen die strikt verbonden zijn met en noodzakelijk zijn voor de levering van genoemde diensten.

De lijst van (rechts)personen aan wie de gegevens zijn verstrekt is verkrijgbaar bij het bedrijf op de volgende adressen: info@costa.it of Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van de Manager Privacy Sales & Marketing.

Rechten van de betrokkene.

U hebt op elk gewenst moment het recht, ook met betrekking tot de profileringsactiviteiten, om uw rechten uit te oefenen op grond van art. 7 van de privacywet, waaronder het recht op het verkrijgen van bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens, om er de inhoud en de herkomst van te weten, er de juistheid van de verifiëren of te vragen om aanvulling, bijwerking, of de rectificatie ervan, of te vragen om verwijdering ervan, om de transformatie in anonieme vorm of het blokkeren van de gegevens die verwerkt zijn in overtreding met de bepalingen uit de wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en zich in elk geval te verzetten, om legitieme redenen, tegen de verwerking ervan, en zich ook gedeeltelijk te verzetten - ook met betrekking tot de verzendmodaliteiten - tegen de marketing- en profileringsactiviteiten door een bericht via e-mail te sturen naar info@costa.it​ of Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van het Hoofd Privacy Sales & Marketing.

Cookiebeleid

Wij wijzen u erop dat wij gebruikmaken van de 'cookie'-technologie om informatie te verkrijgen over hoe u onze website ervaart en ervoor te zorgen dat bepaalde diensten functioneren waarvoor moet worden vastgesteld hoe de gebruiker door de pagina's van de site heen navigeert.

Wat zijn cookies?

Een 'cookie' is informatie die door een server naar een browser wordt verstuurd. Hierdoor kan de server informatie verzamelen vanaf de browser en vice versa. Cookies zorgen ervoor dat de website uw apparaat de volgende keer dat u de website bezoekt herkent. Cookies hebben verschillende functies. Ze helpen ons bijvoorbeeld uw achternaam en voorkeuren te onthouden, ze analyseren hoe goed onze website presteert en ze zorgen er zelfs voor dat wij inhoud kunnen aanbevelen die volgens ons voor u het meest relevant is.

Onze cookies zijn normaal gesproken anoniem en niet in verband te brengen met de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Directe cookies zijn gerelateerd aan de domeinnaam van de pagina die wordt bekeken en hiermee kan de persoon worden geïdentificeerd door middel van een kruisverwijzing naar onze database. Ze kunnen alleen worden toegekend als de gebruiker daar uitdrukkelijk om vraagt en om de gebruiker onmiddellijk te identificeren en toegang te geven tot afgeschermde delen van de site zonder dat hij/zij handmatig een gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren. De identiteit van de gebruiker wordt nooit direct opgenomen in een cookie en kan niet worden onderschept.

Iedere keer wanneer de website wordt bezocht, leggen wij naast informatie over de opgevraagde pagina, ook het type browser, het besturingssysteem, de host en de bron-URL van de bezoeker vast. Hierbij maakt het niet uit of er wel of geen cookie aanwezig is. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens in hun totaliteit en anoniem worden gebruikt om het websitegebruik statistisch te analyseren.

Wat voor soort cookies gebruikt Costa?

Er worden vier soorten cookies gebruikt op onze website: absoluut noodzakelijke-, prestatie- , functionele- en identificatiecookies. Onze website verzamelt geen persoonlijke gegevens en informatie over individuele personen, tenzij zij deze gegevens vrijwillig besluiten in te voeren. U kunt onze website daarom bezoeken zonder dat u persoonlijk identificeerbare gegevens bekendmaakt, zoals uw e-mailadres. Wij wijzen u erop dat sommige secties van de website mogelijk niet goed functioneren als u ervoor kiest cookies uit te schakelen..

Cookies van derden

Costa maakt ook gebruik van cookies van derden, die bijvoorbeeld door Google Analytics worden geïnstalleerd om statistische analyses uit te werken over de navigatiewijzen van de gebruiker, over het aantal bezochte pagina's of het aantal op een pagina uitgevoerde kliks tijdens het surfen. Costa verwerkt de resultaten van deze analyses voor statistische doeleinden met betrekking tot het gedrag van de gebruikers op de website om de inhoud van de site te verbeteren en te perfectioneren. Voor meer informatie over de cookies van derden en voor aanwijzingen over hoe u ze kunt beheren en weigeren, klikt u op de links in de volgende tabel:

Wat gebeurt er met cookies die in het verleden zijn gedownload?

Wij lezen of schrijven alleen cookies voor het voorkeursniveau dat is ingesteld in de cookie-instellingentool. Cookies die zijn ingesteld voordat u uw instellingen hebt gewijzigd, zullen zich nog steeds op uw computer bevinden. U kunt ze verwijderen via uw browserinstellingen.

Cookies op Costa Cruises van sociale netwerksites

Wij gebruiken links zodat u de sociale netwerksites van Costa Cruises kunt gebruiken (bijv. Facebook en Twitter of YouTube). Wij raden aan dat u controleert hoe de netwerksites cookies gebruiken.

Extra informatie over de cookie-instellingentool

Wij gebruiken een cookie om te kunnen onthouden wat uw cookievoorkeuren zijn in de cookie-instellingentool. Dit heeft een aantal consequenties:

  • Als u al uw cookies wist, dan zult u uw voorkeuren bij ons opnieuw moeten aangeven; en
  • Wanneer u een ander apparaat, computer of browser gebruikt, dan zult u ons opnieuw moeten vertellen wat uw voorkeuren zijn.

Cookievoorkeuren worden alleen voor deze website ingesteld (d.w.z. www.costacruises.nl). Als u naar een andere website van Costa navigeert (bijv. www.costacrociere.it), dan zult u uw cookievoorkeuren ook voor die website moeten instellen.

Houden wij bij of gebruikers onze e-mails openen?

Onze e-mails kunnen één, campagne specifiek 'webbakenpixel' bevatten, die aangeeft of onze e-mails worden geopend en nagaat of er wordt geklikt op de links in de e-mail. Wij kunnen deze informatie onder andere gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails het interessantst zijn voor gebruikers en om na te gaan of gebruikers die onze e-mails niet openen onze e-mails wel willen blijven ontvangen. De pixel wordt verwijderd zodra u de e-mail verwijdert. Vanaf dat moment kunnen wij geen gegevens meer verzamelen, maar bewaren wij wel de reeds verzamelde informatie.

Meer informatie over cookies is te vinden op http://www.youronlinechoices.com/.

Omgaan met cookies in browsers

Alle browsers gaan op een andere manier om met cookies. Volg de instructies in uw browser om ze te deactiveren:

Accepteren Weigeren

Absoluut noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Door middel van deze cookies kunnen wij de diensten leveren waar gebruikers om vragen en functioneert de website optimaal als u deze bezoekt. Dit soort cookies kan niet worden uitgeschakeld, omdat zij nodig zijn om de website goed te laten functioneren.


 

Prestatie- en functionele cookies

Prestatiecookies verzamelen anonieme informatie over de pagina's die worden bezocht door gebruikers. Ze worden gebruikt om bij te houden welke pagina's het vaakst worden opgezocht en zijn handig voor het verbeteren van links tussen pagina's en om te bepalen wat de oorzaak is van mogelijke foutberichten. Functionele cookies slaan ook de keuzes op die gebruikers maken, zodat op basis daarvan de navigatie en uw online ervaring kan worden verbeterd. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat u een cruise kunt opslaan in uw lijst met 'favorieten'. Als u deze cookies, die geen gevoelige gebruikersinformatie verzamelen, verwijdert, dan zullen bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn, waardoor de website minder goed zal functioneren.


 

Identificatie- of advertentiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw browsegewoontes zodat wij u advertenties kunnen bieden die aansluiten bij uw interesses en relevant zijn. Gevoelige gebruikersgegevens worden niet gevolgd, maar wij raden u wel aan de website http://www.youronlinechoices.com/uk/ te bezoeken voor meer informatie. Wanneer u deze cookies verwijdert, dan zal de website niet minder goed functioneren.