Privacy con Cookies

Privacybeleid

Wettelijke mededeling inzake de verwerking van persoonsgegevens

Costa Crociere S.p.A. (hierna genoemd “Costa Crociere”), als gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna genoemd de “AVG”), biedt de volgende informatie betreffende de verwerking van de persoonsgegevens die u, als gegevenssubject, aan ons hebt verstrekt:

 • a) voor de aankoop van een reispakket;
 • b) binnen het kader van cruises (bijv. gemaakte aankopen);
 • c) registratie op de website en/of app van Costa Crociere of het invullen van formulieren op de website van Costa Crociere.
Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Bovendien kunnen de gegevens, die u hebt verstrekt, persoonsgegevens bevatten die door het wetboek en de AVG worden gedefinieerd als “gegevens van een bijzondere categorie”. Gevoelige gegevens of gegevens van een bijzondere categorie worden alleen met uw toestemming verwerkt volgens onderstaande doeleinden.

 • a) Doeleinde betreffende contractuele prestatie. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de contractverplichtingen voor de aankoop van het reispakket, zodat Costa Crociere de service op een optimale manier kan leveren, met name voor:
  • (i) de vorming, het beheer en de uitvoering van contractuele betrekkingen tussen u en Costa Crociere;
  • (ii) het beantwoorden van uw verzoeken;
  • (iii) de kennisgeving van informatie over het reispakket (bijv. wijzigingen in de contractvoorwaarden enz.);
  • (iv) het organiseren van activiteiten die uw cruise plezierig en aangenaam maken en een hoog entertainmentniveau aan boord van de schepen garanderen (d.w.z. feestjes, fotoshoots en video-opnamen, spelletjes enz.). Bovendien, met betrekking tot de foto’s en video’s die zijn gemaakt door fotografen en cameramannen aan boord van ons schip, die met ons samenwerken om de cruise-ervaring onvergetelijk te maken, wijzen wij u erop dat wanneer u geen deel wilt uitmaken van foto’s/video’s of wanneer u niet wilt dat uw foto’s worden weergegeven op de informatieborden van de Photoshop, u dit kunt melden bij de Photoshop, waar de medewerkers van tijd tot tijd uw wens zullen registreren. Het verwijderen van een foto waarop u te zien bent, kan alleen worden gedaan nadat u dit hebt gemeld.
 • b) Juridische, gezondheids- en veiligheidsdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • (i) naleving van de wettelijke, regelgevende, nationale en EU-voorschriften en de voorschriften die voortvloeien uit bevelen die door autoriteiten worden gegeven binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheid;
  • (ii) het opstellen, uitoefenen en/of verdedigen van een rechtsvordering van Costa Crociere voor de rechtbank;
  • (iii) het waarborgen van de nodige medische hulp tijdens de cruise;
  • (iv) het voldoen aan de vereisten van de CLIA-vereniging en de USPHS.
 • c) Zakelijke en statistische doeleinden. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt voor doeleinden met betrekking tot of relevant voor de bedrijfsactiviteiten van Costa Crociere en voor de verwerking van statistieken in anonieme vorm en voor marktonderzoek.
 • d) Bijkomende doeleinden. Bovendien zullen uw persoonsgegevens, telkens wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming geeft, voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
  • (i.) Marketingdoeleinden, met inbegrip van:
   • a. promotionele activiteiten van Costa Crociere, ondernemingen van de Carnival Corporation & PLC Group (hierna genoemd de “Group”), ook in het buitenland, en/of commerciële partners, uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden (bijv. e-mail, sms, instant messaging-apps enz.) en niet-geautomatiseerde methoden (bijv. gewone post, telefoon met operator enz.). Costa Cruises kan met name uw e-mailadres, verstrekt op het moment dat u een reispakket kocht, gebruiken voor het verzenden van informatie en promotionele mededelingen in verband met services en producten die vergelijkbaar zijn met deze aangeboden door Costa Crociere en de Group en/of commerciële partners, ook zonder uw toestemming, op voorwaarde dat u zich niet heeft verzet tegen dit gebruik.

    De ondernemingen die behoren tot de Carnival Group zijn: Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA en Costa), Holland America Line N.V., partner van Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line en Seabourn) Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P&O Australia en Cunard), SeaVacations Limited (CCL business in UK).

    De commerciële partners behoren tot de volgende product- en marktcategorieën:
    • a) toeristische activiteiten;
    • b) luchtvaartmaatschappijen / transportdiensten;
    • c) reisbureaus;
    • d) verzekeringsmaatschappijen.
   • b. profileringsactiviteiten, d.w.z. analyse van uw reisvoorkeuren en marktonderzoek om het aanbod van services en verkoopinformatie van Costa Crociere te verbeteren door deze beter af te stemmen op uw interesses. Deze activiteit kan ook worden uitgevoerd door vragenlijsten voor klanttevredenheid in te dienen en/of door gebruik te maken van profileringscookies die tijdens het browsen van de Costa-websites worden gebruikt.
  • (ii.) Doeleinden voor de verstrekking van bijkomende services, met inbegrip van:
   • a. de registratie op websites (bijv. MyCosta) en digitale platformen voor de toegang en het gebruik van de services op de portaalsite die gereserveerd zijn voor geregistreerde gebruikers en om u een vakantie op maat te garanderen (bijv. voor de aankoop van wellnesspakketten, drankenpakketten, foto’s, Costa-geschenken en -feestjes enz.).

de verwerking voor marketingdoeleinden (d.w.z. voor zowel promotionele als profileringsactiviteiten) kan alleen worden uitgevoerd met uw toestemming.

Aard van gegevensverstrekking en gevolgen van een weigering

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is facultatief, maar zonder de gevraagde gegevens voor de onder a) en b) vermelde doeleinden is het mogelijk dat de gevraagde service of een deel ervan niet kan worden uitgevoerd en dat u geen gebruik kunt maken van de bovenvermelde mogelijkheden.
Het verstrekken van facultatieve gegevens maakt het voor Costa Crociere mogelijk om de aangeboden services te verbeteren door ze beter af te stemmen op de persoonlijke interesses van de passagiers.
Het verstrekken van gevoelige gegevens of gegevens van een bijzondere categorie is facultatief, maar zonder deze toestemming kan Costa Crociere mogelijk een aantal contractuele verplichtingen niet nakomen en u niet de nodige medische hulp garanderen.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet verspreid. Uw gegevens kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden openbaar worden gemaakt aan de volgende categorieën personen en entiteiten:

 • - interne medewerkers van Costa Crociere, aangesteld als gegevensverwerkers;
 • - bedrijven die deel uitmaken van de Costa Crociere Corporate Group, ook als deze in het buitenland zijn gevestigd;
 • - leveranciers en/of reisagenten/touroperatoren die, aan boord van het schip en aan land, services leveren die nodig zijn tijdens de cruise (bijv. havenagents, evenementenbeheerders enz.);
 • - personen, bedrijven, verenigingen of professionele bedrijven die services of advies- of consultancyservices aanbieden aan Costa Crociere voor het beschermen van zijn claims (bijv. beëdigde accountants, advocaten, belastingadviseurs, auditors en consultants binnen auditactiviteiten of due diligence enz.);
 • - personen, bedrijven of agentschappen die marketingservices en analyse- of consultingactiviteiten aanbieden aan Costa Crociere;
 • - personen en entiteiten die bevoegd zijn om toegang te krijgen tot uw gegevens, zowel erkend door de wet als door secundaire wetgeving of door bevelen van daartoe door de wet gemachtigde autoriteiten, met inbegrip van havenautoriteiten op de landingsplaats.

De lijst van personen en entiteiten waaraan uw gegevens bekend zijn gemaakt, is beschikbaar in het bedrijf op de volgende adressen: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, no. 48, 16121 Genua, ter attentie van de Data Protection Officer.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden worden doorgegeven aan andere bedrijven in landen buiten de Europese Unie.
Telkens wanneer gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, zullen deze landen een passend niveau van bescherming verzekeren, op basis van een specifiek besluit van de Europese Commissie, of als alternatief zal de ontvanger een contractuele verplichting hebben om gegevens te beschermen door een passend niveau van bescherming te gebruiken dat vergelijkbaar is met het niveau van bescherming dat in het kader van de AVG wordt voorzien.

Bewaring van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en vervolgens werden verwerkt. Persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duur van het contract dat u hebt getekend en voor een daaropvolgende periode:

 • i. binnen de door de geldende wetgeving vastgestelde termijnen
 • ii. binnen de door de wetgeving, met inbegrip van de secundaire wetgeving, vastgestelde termijnen waarin gegevens moeten worden bewaard (bijvoorbeeld in het kader van de belastingaangifte);
 • iii. binnen de periode die noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van de gegevensbeheerder in geval van geschillen betreffende de uitvoering;

De foto’s/beelden en audio-/video-opnamen die worden verzameld tijdens evenementen en gebeurtenissen aan boord worden bewaard voor een periode die beperkt is tot de duur van de cruise en worden daarna gewist;
Persoonsgegevens die voor profilering worden verzameld en verwerkt, worden maximaal tien (10) jaar bewaard, waarna ze automatisch worden gewist en permanent anoniem worden gemaakt.

Gegevensbeheerder en gegevensverwerkers

De gegevensbeheerder is: Costa Crociere S.p.A., met adres in Genua, Piazza Piccapietra 48.

Data Protection Officer

U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer op het volgende adres: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua.

Rechten van het gegevenssubject

Overeenkomstig artikel 15 en 22 van de AVG hebt u, ook met betrekking tot profilering, te allen tijde het recht om:

 • a) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
 • b) te verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen;
 • c) de toestemming voor het gebruik en de verspreiding van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken;
 • d) te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
 • e) de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, alsook het recht om uw gegevens aan een andere gegevensbeheerder te verzenden;
 • f) u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing- of profileringsdoeleinden;
 • g) restrictie te bekomen op de verwerking van persoonsgegevens;
 • h) een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • i) een kennisgeving te ontvangen wanneer er sprake is van een inbreuk op persoonsgegevens;
 • j) informatie aan te vragen over:
  • i. de doeleinden van de verwerking;
  • ii. de categorieën van persoonsgegevens;
  • iii. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens werden of zullen worden verstrekt, met name wanneer gegevens werden of zullen worden verstrekt aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties en het bestaan van passende garanties;
  • iv. de periode waarin de persoonsgegevens worden bewaard;
  • v. indien de gegevens niet verzameld zijn via het gegevenssubject, alle informatie over de herkomst ervan.

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het verzenden van kennisgevingen in verband met marketing- en profileringsactiviteiten door onderaan de ontvangen e-mail te klikken op de link “uitschrijven” of door een desbetreffend verzoek te sturen naar de verderop getoonde adressen.
U kunt deze rechten uitoefenen en/of meer informatie verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens door een verzoek te verzenden:

 • - via e-mail naar: privacy@costa.it of naar Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van de Data Protection Officer.

COSTA CLUB - COSTA CRUISETIPS

Costa Crociere S.p.A. (hierna genoemd “Costa Crociere”), als gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna genoemd de “AVG”), biedt de volgende informatie betreffende de verwerking van de persoonsgegevens die u (hierna genoemd “Lid”), als gegevenssubject, hebt verstrekt bij het inschrijven voor Programma CostaClub [CostaClub-programma] (hierna genoemd het “Programma”). Deze kennisgeving heeft betrekking op de door een Lid verstrekte gegevens

 • a) bij het inschrijven voor het Programma via een van de kanalen;
 • b) bij het inschrijven op de website en/of de Costa Crociere app;
 • c) tijdens het gewone Clubbeheer (bijv. totale onkosten aan boord, type van reeds gemaakte cruises enz.);
 • d) binnen het kader van cruises.
Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

De persoonsgegevens van een Lid worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • a) Doeleinden met betrekking tot het Programma, voor het beheren van de deelname van een Lid aan het CostaClub-programma en meer bepaald voor:
  • i. voor het beheren van de deelname van een Lid aan het CostaClub-programma en meer bepaald voor;
  • ii. het beheren van de aspecten die verband houden met de status als houder van een CostaClub-kaart;
  • iii. het verlenen van de relevante verbonden diensten, overeenkomstig de procedures die in dit Reglement zijn voorzien;
  • iv. het verstrekken van relevante bedrijfsmededelingen aan personen met de Ledenstatus en van de voordelen van het Programma. Costa Crociere kan met name het e-mailadres van een Lid, dat bij de inschrijving voor CostaClub of tijdens deelname aan het Programma werd verstrekt, gebruiken voor het verzenden van informatie- en reclameberichten met betrekking tot de Club en zijn initiatieven.
 • b) Statistische doeleinden, in anonieme en verzamelde vorm.
 • c) Marketingdoeleinden, met inbegrip van:
  • i. promotionele activiteiten betreffende producten en diensten van Costa Crociere en gerelateerde of aangesloten ondernemingen van de Carnival Corporation &PLC Group (de “Carnival Group”) en/of commerciële partners, ook met hun zakenadres in het buitenland. Gegevens van de Leden kunnen met name worden verwerkt voor het verzenden van kennisgevingen, zowel met behulp van geautomatiseerde methoden (bijv. fax, sms, instant messaging-apps enz.) als met niet-geautomatiseerde methoden (bijv. gewone post, telefoon met operator enz.).
  • ii. De ondernemingen die behoren tot de Carnival Group zijn: Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA en Costa), Holland America Line N.V., partner van Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line en Seabourn) Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P&O Australia en Cunard), SeaVacations Limited (CCL business in UK).

   De commerciële partners behoren tot de volgende product- en marktcategorieën
   • a) toeristische activiteiten;
   • b) luchtvaartmaatschappijen / transportdiensten;
   • c) reisbureaus;
   • d) verzekeringsmaatschappijen.
  • iii. profileringsactiviteiten, d.w.z. analyse van uw reisvoorkeuren en marktonderzoek om het aanbod van services en verkoopinformatie van Costa Crociere te verbeteren door deze beter af te stemmen op de interesses van een Lid. Deze verwerking gebeurt met behulp van de persoonsgegevens die ook tijdens de cruise worden verzameld. Deze activiteit kan ook worden uitgevoerd door vragenlijsten voor klanttevredenheid in te dienen en/of door gebruik te maken van profileringscookies die tijdens het browsen van de Costa-websites worden gebruikt.

Verwerking voor marketingdoeleinden (d.w.z. voor zowel promotionele als profileringsactiviteiten) mag alleen worden uitgevoerd met toestemming van het Lid.

Aard van gegevensverstrekking en gevolgen van een weigering

De verstrekking van persoonsgegevens die vereist zijn bij de inschrijving voor het CostaClub-programma en gemarkeerd zijn door een asterisk (*) is verplicht voor volledige deelname aan het Programma, voor verbonden initiatieven en voor naleving van de wetgeving. Elke weigering om de gevraagde persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken, ook tijdens de uitvoering van het Programma, kan ervoor zorgen dat Costa Crociere en derde bedrijven binnen het Programma geen services kunnen aanbieden die de verplichtingen van het Programma volledig of correct uitvoeren.
De verstrekking van persoonsgegevens die niet gemarkeerd zijn met een asterisk (*) is daarentegen facultatief en het niet verstrekken van deze persoonsgegevens heeft geen gevolgen voor de inschrijving voor en deelname aan het Programma door een Lid.
Een Lid heeft het recht om vrij zijn/haar eigen keuzes te maken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en mag voor elk afzonderlijk doeleinde zijn/haar eigen wil kenbaar maken.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Gegevens worden niet openbaar gemaakt, behalve in die gevallen waarin openbaarmaking wettelijk verplicht is of uitdrukkelijk is toegestaan door een Lid. De gegevens van een Lid kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden openbaar worden gemaakt aan de volgende categorieën personen en entiteiten:

 • i. interne medewerkers van Costa Crociere, aangesteld als gegevensverwerkers
 • ii. bedrijven die deel uitmaken van de Group, ook als deze in het buitenland gevestigd zijn;
 • iii. personen, bedrijven, verenigingen of professionele bedrijven die services of advies- of consultancyservices aanbieden aan Costa Crociere (bijv. beëdigde accountants, advocaten, belastingadviseurs, auditors en consultants binnen auditactiviteiten of due diligence enz.);
 • iv. personen, bedrijven of agentschappen die marketingservices en analyse- of consultingactiviteiten aanbieden aan Costa Crociere;
 • v. personen en entiteiten van wie het recht op toegang tot gegevens is erkend op grond van bepalingen van de wet of secundaire wetgeving of door autoriteiten gegeven opdrachten voor wettelijk toegestane doeleinden.

De lijst van de personen en entiteiten waaraan gegevens bekend zijn gemaakt, is beschikbaar in het bedrijf op het volgende adres: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, no. 48, 16121 Genua, ter attentie van de Data Protection Officer.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

De persoonsgegevens van een Lid kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden worden doorgegeven aan andere bedrijven in landen buiten de Europese Unie.
Telkens wanneer gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, zullen deze landen een passend niveau van bescherming verzekeren, op basis van een specifiek besluit van de Europese Commissie, of als alternatief zal de ontvanger een contractuele verplichting hebben om gegevens te beschermen door een passend niveau van bescherming te gebruiken dat vergelijkbaar is met het niveau van bescherming dat in het kader van de AVG wordt voorzien.

Bewaring van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en vervolgens werden verwerkt. Persoonsgegevens worden met name bewaard voor de volledige duur van het Programma en de daaropvolgende edities en voor een daaropvolgende periode:

 • i. binnen de door de geldende wetgeving vastgestelde termijnen;
 • ii. binnen de door de secundaire wetgeving vastgestelde termijnen waarin gegevens moeten worden bewaard (bijvoorbeeld belastingaangiften);
 • iii. noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van de gegevensbeheerder in geval van geschillen betreffende de uitvoering;
 • iv. na het verstrijken van de termijn of bij beëindiging op grond van de verjaringstermijn van de rechten van het Lid.

Persoonsgegevens die voor profilering worden verzameld en verwerkt, worden maximaal tien (10) jaar bewaard, waarna ze automatisch worden gewist en permanent anoniem worden gemaakt.

Gegevensbeheerder en gegevensverwerkers

De Gegevensbeheerder is Costa Crociere S.p.A., met adres in Genua, Piazza Piccapietra, 48.

Data Protection Officer

U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer op het volgende adres: privacy@costa.it en/of via Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, Genua.

Rechten van de Leden

Overeenkomstig artikel 15 en 22 van de AVG heeft een Lid te allen tijde het recht om:

 • a) toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens;
 • b) te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens aan te passen;
 • c) de toestemming voor het gebruik en de verspreiding van zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken;
 • d) te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te wissen;
 • e) het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, alsook het recht om deze gegevens aan een andere gegevensbeheerder te verzenden;
 • f) zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketing- of profileringsdoeleinden;
 • g) restrictie te bekomen op de verwerking van persoonsgegevens;
 • h) een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • i) een kennisgeving te ontvangen wanneer er sprake is van een inbreuk op persoonsgegevens;
 • j) informatie aan te vragen over:
  • i. de doeleinden van de verwerking;
  • ii. de categorieën van persoonsgegevens;
  • iii. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens werden of zullen worden verstrekt, met name wanneer gegevens werden of zullen worden verstrekt aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties en het bestaan van passende garanties;
  • iv. de periode waarin de persoonsgegevens worden bewaard;
  • v. indien de gegevens niet verzameld zijn via het gegevenssubject, alle informatie over de herkomst ervan.

Een Lid kan zich te allen tijde verzetten tegen het verzenden van kennisgevingen in verband met deelname aan het Programma, marketingactiviteiten en/of profilering, door onderaan de ontvangen e-mail te klikken op de link “uitschrijven” of door een desbetreffend verzoek te sturen naar de hierboven vermelde adressen.
U kunt deze rechten uitoefenen en/of meer informatie verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens door een verzoek te verzenden:

 • - via e-mail naar: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, ter attentie van de Data Protection Officer.

Cookiebeleid

Wij wijzen u erop dat wij gebruikmaken van de 'cookie'-technologie om informatie te verkrijgen over hoe u onze website ervaart en ervoor te zorgen dat bepaalde diensten functioneren waarvoor moet worden vastgesteld hoe de gebruiker door de pagina's van de site heen navigeert.

Wat zijn cookies?

Een 'cookie' is informatie die door een server naar een browser wordt verstuurd. Hierdoor kan de server informatie verzamelen vanaf de browser en vice versa. Cookies zorgen ervoor dat de website uw apparaat de volgende keer dat u de website bezoekt herkent. Cookies hebben verschillende functies. Ze helpen ons bijvoorbeeld uw achternaam en voorkeuren te onthouden, ze analyseren hoe goed onze website presteert en ze zorgen er zelfs voor dat wij inhoud kunnen aanbevelen die volgens ons voor u het meest relevant is.

Onze cookies zijn normaal gesproken anoniem en niet in verband te brengen met de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Directe cookies zijn gerelateerd aan de domeinnaam van de pagina die wordt bekeken en hiermee kan de persoon worden geïdentificeerd door middel van een kruisverwijzing naar onze database. Ze kunnen alleen worden toegekend als de gebruiker daar uitdrukkelijk om vraagt en om de gebruiker onmiddellijk te identificeren en toegang te geven tot afgeschermde delen van de site zonder dat hij/zij handmatig een gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren. De identiteit van de gebruiker wordt nooit direct opgenomen in een cookie en kan niet worden onderschept.

Iedere keer wanneer de website wordt bezocht, leggen wij naast informatie over de opgevraagde pagina, ook het type browser, het besturingssysteem, de host en de bron-URL van de bezoeker vast. Hierbij maakt het niet uit of er wel of geen cookie aanwezig is. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens in hun totaliteit en anoniem worden gebruikt om het websitegebruik statistisch te analyseren.

Wat voor soort cookies gebruikt Costa?

Er worden vier soorten cookies gebruikt op onze website: absoluut noodzakelijke-, prestatie- , functionele- en identificatiecookies. Onze website verzamelt geen persoonlijke gegevens en informatie over individuele personen, tenzij zij deze gegevens vrijwillig besluiten in te voeren. U kunt onze website daarom bezoeken zonder dat u persoonlijk identificeerbare gegevens bekendmaakt, zoals uw e-mailadres. Wij wijzen u erop dat sommige secties van de website mogelijk niet goed functioneren als u ervoor kiest cookies uit te schakelen..

Cookies van derden

Costa maakt ook gebruik van cookies van derden, die bijvoorbeeld door Google Analytics worden geïnstalleerd om statistische analyses uit te werken over de navigatiewijzen van de gebruiker, over het aantal bezochte pagina's of het aantal op een pagina uitgevoerde kliks tijdens het surfen. Costa verwerkt de resultaten van deze analyses voor statistische doeleinden met betrekking tot het gedrag van de gebruikers op de website om de inhoud van de site te verbeteren en te perfectioneren. Voor meer informatie over de cookies van derden en voor aanwijzingen over hoe u ze kunt beheren en weigeren, klikt u op de links in de volgende tabel:


Bovendien worden pixel cookies van de bronnen die in de bovenstaande tabel zijn aangegeven ingesteld. Hierdoor kan Costa Crociere de conversies controleren die zich op haar websites voordoen als gevolg van de advertenties die op de verschillende bronnen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld, in het geval dat Costa het aantal bezoeken wenst te controleren als gevolg van een bepaalde campagne geadverteerd op Facebook, zal de de cookie het aan Facebook communiceren wanneer een gebruiker op de Costa website is toegetreden via deze campagne. Facebook vergelijkt de conversie met de groep mensen aan wie de advertentie werd getoond of die erop geklikt hebben, om Costa te voorzien van nuttige informatie waardoor het rendement op de investering voor de reclame kosten bepaald kan worden. Costa maakt ook gebruik van de cookie voor de toepassing van profilering van de betrokkenen, maar alleen voor statistische doeleinden.

Wat gebeurt er met cookies die in het verleden zijn gedownload?

Wij lezen of schrijven alleen cookies voor het voorkeursniveau dat is ingesteld in de cookie-instellingentool. Cookies die zijn ingesteld voordat u uw instellingen hebt gewijzigd, zullen zich nog steeds op uw computer bevinden. U kunt ze verwijderen via uw browserinstellingen.

Cookies op Costa Cruises van sociale netwerksites

Wij gebruiken links zodat u de sociale netwerksites van Costa Cruises kunt gebruiken (bijv. Facebook en Twitter of YouTube). Wij raden aan dat u controleert hoe de netwerksites cookies gebruiken.

Extra informatie over de cookie-instellingentool

Wij gebruiken een cookie om te kunnen onthouden wat uw cookievoorkeuren zijn in de cookie-instellingentool. Dit heeft een aantal consequenties:

 • Als u al uw cookies wist, dan zult u uw voorkeuren bij ons opnieuw moeten aangeven; en
 • Wanneer u een ander apparaat, computer of browser gebruikt, dan zult u ons opnieuw moeten vertellen wat uw voorkeuren zijn.

Cookievoorkeuren worden alleen voor deze website ingesteld (d.w.z. www.costacruises.nl). Als u naar een andere website van Costa navigeert (bijv. www.costacrociere.it), dan zult u uw cookievoorkeuren ook voor die website moeten instellen.

Houden wij bij of gebruikers onze e-mails openen?

Onze e-mails kunnen één, campagne specifiek 'webbakenpixel' bevatten, die aangeeft of onze e-mails worden geopend en nagaat of er wordt geklikt op de links in de e-mail. Wij kunnen deze informatie onder andere gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails het interessantst zijn voor gebruikers en om na te gaan of gebruikers die onze e-mails niet openen onze e-mails wel willen blijven ontvangen. De pixel wordt verwijderd zodra u de e-mail verwijdert. Vanaf dat moment kunnen wij geen gegevens meer verzamelen, maar bewaren wij wel de reeds verzamelde informatie.

Meer informatie over cookies is te vinden op http://www.youronlinechoices.com/.

Omgaan met cookies in browsers

Alle browsers gaan op een andere manier om met cookies. Volg de instructies in uw browser om ze te deactiveren:

Accepteren Weigeren

Absoluut noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Door middel van deze cookies kunnen wij de diensten leveren waar gebruikers om vragen en functioneert de website optimaal als u deze bezoekt. Dit soort cookies kan niet worden uitgeschakeld, omdat zij nodig zijn om de website goed te laten functioneren.

 


 

#Privacy.NecessaryCookies_Legend

Prestatie- en functionele cookies

Prestatiecookies verzamelen anonieme informatie over de pagina's die worden bezocht door gebruikers. Ze worden gebruikt om bij te houden welke pagina's het vaakst worden opgezocht en zijn handig voor het verbeteren van links tussen pagina's en om te bepalen wat de oorzaak is van mogelijke foutberichten. Functionele cookies slaan ook de keuzes op die gebruikers maken, zodat op basis daarvan de navigatie en uw online ervaring kan worden verbeterd. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat u een cruise kunt opslaan in uw lijst met 'favorieten'. Als u deze cookies, die geen gevoelige gebruikersinformatie verzamelen, verwijdert, dan zullen bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn, waardoor de website minder goed zal functioneren.


 

#Privacy.PerformanceCookies_Legend

Identificatie- of advertentiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw browsegewoontes zodat wij u advertenties kunnen bieden die aansluiten bij uw interesses en relevant zijn. Gevoelige gebruikersgegevens worden niet gevolgd, maar wij raden u wel aan de website http://www.youronlinechoices.com/uk/ te bezoeken voor meer informatie. Wanneer u deze cookies verwijdert, dan zal de website niet minder goed functioneren.


 

#Privacy.TargetingAllow_Legend