Algemene verkoopvoorwaarden

Costa Crociere S.p.A. 2020

België en Nederland

VAN TOEPASSING OP DE CRUISEOVEREENKOMSTEN DIE MET INGANG VAN 12 DECEMBER 2019 WORDEN AFGESLOTEN

 

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van het contract en vormen een aanvulling op de bepalingen van de Toeristische Pakketrichtlijn en het Verdrag van Athene van 1974, met betrekking tot het vervoer over zee van passagers en hunagiers en bagage, zoals gewijzigd door haar protocol uit 2002, indian van toepassing met betrekking tot de verkoop van pakketreizen en aanverwante reisdiensten ("de Wet").

Wij wijzen u erop dat de algemene voorwaarden van tijd tot tijd worden aangepast, afhankelijk van de wijziging van de geldende wettelijke vereisten, en daarom adviseren we onze klanten om zich op de hoogte te stellen van de op het moment van de reservering geldende versie, die tot uw beschikking staat op onze site www.costacroisieres.be of www.costacruises.nl op uw vestiging van het reisbureau.

 

TECHNISCHE ORGANISATIE

COSTA Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra, 48 16121 Genua, Italië (GE)

Div. Nr. 1085/3272 op 30/03/1988

1.      TOEPASBARE WET

1.1.   Op deze cruiseovereenkomst zijn niet alleen de Algemene Voorwaarden van toepassing, maar ook de aanvullende voorwaarden, die eventueel in folders, brochures en catalogi van de vervoerder, alsmede elke andere documentatie die door de vervoerder, de maatschappij Costa Crociere S.p.A., aan de passagier wordt geleverd.

1.2.   De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing indien wij pakketreizen aanbieden of verkopen als zijnde organisator, zoals ze gelden volgens nationale, communautaire en internationale regels met betrekking tot de rechten van de passagiers, de verantwoordelijkheid van vervoerders van passagiers op zee in het geval van een ongeval en volgens de Conventie van Athene uit 1974, met betrekking tot het vervoer over zee van passagiers en hun bagage, zoals gewijzigd door haar protocol uit 2002, indien van toepassing.

1.3.   Elke clausule uit deze Algemene Voorwaarden dient als onafhankelijk van de andere clausules te worden beschouwd. De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een clausule of paragraaf leidt in geen geval tot ongeldigheid van een andere clausule of paragraaf van deze Algemene Voorwaarden.

2.      SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

2.1.   De uitwisseling van informatie voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en/of het beschikbaar stellen van de contractvoorwaarden wordt schriftelijk tot stand gebracht. Dit kan via elektronische weg gebeuren.

2.2.   De reserveringsaanvraag dient te worden opgesteld op het formulier dat hiertoe is ontworpen (eventueel op elektronische drager), volledig ingevuld en ondertekend door de passagier en volgens de voorwaarden zoals opgesteld door het reisbureau. De reserveringsaanvraag mag ook op elektronische wijze worden vastgelegd.

2.3.   De acceptatie van de reserveringen is afhankelijk van de beschikbaarheid van de plaatsen en wordt vastgelegd door middel van de overeenkomst die daaruit voortvloeit, alleen op het moment van de bevestiging (eventueel via telematische weg) verstrekt door de vervoerder; de acceptatie is afhankelijk van de opschortende voorwaarde dat de passagier een aanbetaling verricht, zoals genoemd in artikel 3.1.

2.4.   Promotieaanbiedingen of aanbiedingen die voorrechten bieden ten opzichte van de aanbiedingen zoals die in de catalogi worden vermeld, zijn gebonden aan beperkingen qua tijd en beschikbaarheid, volgens de criteria die door de vervoerder zijn vastgesteld, naar diens eigen inzichten.

2.5.   Het reisbureau is door de organisator gemachtigd en beschikt over een licentie om het beroep van reisbemiddelaar uit te oefenen, zoals voorzien door de lokale wetgever, en beschikt over een professionele aansprakelijkheidsverzekering en een verzekeringsdekking in geval van insolventie.

2.6.   In het geval van een enkele reservering voor meerdere personen, dient degene die de reservering doet te garanderen dat hij over de bevoegdheden beschikt om namens de andere deelnemers te handelen en verzekert hij dat hij alle verplichtingen van de overeenkomst, namens de andere personen die in de reservering zijn vermeld, zal naleven.

2.7.   Reserveringen uitgevoerd door minderjarigen worden niet geaccepteerd. Onverminderd het artikel 2.6, dienen reserveringen voor minderjarige passagiers te worden uitgevoerd door personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of andere meerderjarige personen met de noodzakelijke bevoegdheden die alleen zullen worden geaccepteerd indien de minderjarige op reis wordt begeleid door minstens een van diens ouders of door een andere meerderjarige persoon die in dat opzicht alle verantwoordelijkheden op zich neemt.

2.8.   Aangezien de schepen niet zijn toegerust om assistentie te verlenen tijdens zwangerschap of bevalling, zijn zwangere vrouwen alleen toegelaten tot het maken van een cruise als zij tijdens die cruise nog geen 23 weken zwanger zijn (aan en van boord gaan meegerekend). Elke zwangere vrouw dient, tijdens het aan boord gaan van een schip, een medisch attest te kunnen tonen dat is afgegeven door een gynaecologisch specialist en dat bevestigt dat zij in staat is om tot en met het einde aan de cruise deel te nemen. Costa Crociere kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid aanvaarden ten aanzien van de vrouwelijke passagier, indien zich problemen of incidenten voordoen die te maken hebben met haar zwangerschap, of deze zich gedurende of na afloop van de cruise voordoen.

2.9.   Baby’s die op de boarding datum jonger zijn dan 6 maanden, worden niet tot onze schepen toegelaten. Voor ‘grote’ cruises en cruises die gelijk zijn aan of langer duren dan 15 nachten, dient het kind 12 maanden of ouder te zijn. De schepen hebben een beperkt aantal hutten dat is toegerust voor het ontvangen van gehandicapte passagiers en passagiers met een beperkte mobiliteit; voor die personen zijn ook de scheepsruimten en -uitrusting niet allemaal toegankelijk en/of specifiek toegerust om die mensen te ontvangen. Bij het maken van reserveringen voor gehandicapten en mensen met een beperkte mobiliteit wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid en, indien noodzakelijk, voorzien van de voorwaarde dat er een begeleider is die in staat is om hen te helpen, zoals vermeld in de bepalingen van het reglement (EU) nummer 1177/2010.

2.10.   Op het moment van afsluiten van de overeenkomst dient de passagier het reisbureau op de hoogte te stellen van elke ziekte, fysieke of psychische handicap die mogelijk bijzondere zorg of assistentie vereist. Reserveringen worden niet geaccepteerd voor passagiers die, door hun fysieke of psychische toestand, deelname aan de cruise onmogelijk of gevaarlijk voor henzelf of anderen maken, of die een mate van zorg of ondersteuning vereisen, die wij onmogelijk aan boord van het schip kunnen bieden. De schepen van Costa Crociere hebben een beperkt aantal hutten voor gehandicapten, echter, een aantal publieke zones of installaties aan boord kan voor deze mensen niet toegankelijk blijken te zijn. Reserveringsverzoeken voor gehandicapte passagiers zullen dan ook worden goedgekeurd onder voorwaarde dat deze speciaal ontworpen hutten beschikbaar zijn, en, mocht dat zo zijn, dan dient de gehandicapte passagier te worden begeleid door een andere persoon die in staat is om de door de passagier gevraagde hulp te bieden, dit conform het reglement EU nummer 1177/2010.

2.11.   De aanwijzingen die betrekking hebben op de reis en die niet in de overeenkomst, in de brochures of op de website van Costa Croisières of via andere communicatiemedia worden genoemd, zullen door het reisbureau op tijd vóór aanvang van de reis aan de passagier worden gegeven.

2.12.  De organisator behoudt zich het recht voor om voor enkele bijzondere categorieën van overeenkomsten van de algemene voorwaarden af te wijken (bijvoorbeeld bij ‘incentive’ groepen of cruises) evenals de promotie-aanbiedingen, als genoemd in artikel 2.4, waarbij specifieke voorwaarden voor deze categorieën van toepassing zijn. Het toewijzen van een hutcategorie die hoger is dan die is gekocht en gegarandeerd en/of op basis van commerciële promoties, biedt de passagier niet de mogelijkheid om te profiteren van de rechten en privileges die aan deze hutcategorie zijn verbonden. Hutten op hetzelfde niveau of hoger dan die welke in overeenstemming met het voorgaande zijn toegewezen, hebben mogelijk geen tweepersoonsbed en/of zijn mogelijk uitgerust voor gehandicapten en/of kunnen andere indelingen en kenmerken hebben dan die van de "gegarandeerde" hut die gereserveerd is. In het geval van een "gegarandeerde" triple /quadruple /five-way hut, heeft de toegewezen hut mogelijk niet de gewenste indeling en kan het nodig zijn om een extra bed of babybedje bij te plaatsen.

2.13.   Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, moet de passagier zich naar behoren informeren over de hygiënische en de politieke situatie van de plaatsen waar het schip zal aanleggen. De ondertekening van de overeenkomst impliceert dat de passagier kennis heeft genomen van deze voorwaarden en mogelijke risicofactoren, die verband houden met deze voorwaarden, accepteert.

2.14.  In overeenstemming met de bepalingen van de wet ontvangen de passagiers een folder met informatie over de belangrijkste kenmerken van de aangeboden toeristische diensten.

2.15.  Elke passagier met een fysieke of mentale aandoening, een handicap of andere behoeften die medische hulp of speciale zorg nodig hebben tijdens de reis, is verplicht om de organisator te informeren op het moment dat het contract wordt gesloten. Er wordt geen reserveringsaanvraag ingewilligd voor een Passagier wiens fysieke of mentale conditie zodanig is dat deelname aan de cruise voor hem/haarzelf of voor anderen onmogelijk of gevaarlijk zou zijn of die specifieke zorg of assistentie nodig heeft die niet kan worden verkregen tijdens de cruise aan boord van het schip. Indien een Passagier weigert de vereiste informatie en/of documenten te verstrekken, of zich te onderwerpen aan de in artikel.

 

3.      BETALINGEN

3.1.   In het kader van de rechtstreekse telefonische verkoop van Costa via telefoonnummer 080.08.91.25 (België) of 0900.040.12.76 (Nederland) wordt bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling gedaan, die gelijk is aan het bedrag dat wordt vermeld in de referentiecatalogus en in geen geval minder dan 25% van de prijs, inclusief de totale voorziene inschrijfkosten. Het saldo moet uiterlijk 31 dagen vóór vertrek zijn betaald, met uitzondering van het Basic-, Light- en Last Minute-tarief (details art. 8.3) en de World Tours, waarvoor het saldo uiterlijk 90 dagen vóór vertrek moet zijn betaald.

3.1.1.In het kader van de rechtstreekse verkoop van Costa via Internet op websiteswww.costacroisieres.be of www.costacruises.nl, wordt voor de tarieven Total Comfort en Deluxe bij het sluiten van het contract een aanbetaling gedaan, die gelijk is aan het bedrag dat wordt vermeld in de referentiecatalogus en in geen geval minder dan 35% van de prijs, inclusief de totale voorziene inschrijfkosten, waarbij het saldo uiterlijk 31 dagen vóór vertrek moet zijn betaald.

3.1.2.Voor alle overeenkomsten die zijn gereserveerd tegen Basic- en Light-tarieven, wordt een aanbetaling gedaan gelijk aan het bedrag dat wordt vermeld in de referentiecatalogus en in geen geval minder dan 35% van de prijs, inclusief de totale voorziene inschrijfkosten, waarbij het saldo uiterlijk 90 dagen vóór vertrek moet worden betaald.

3.1.3.Bij overeenkomsten die meer dan 60 dagen vóór vertrek telefonisch zijn vastgelegd via 080.08.91.25 (België) of 0900.040.12.76 (Nederland) [gratis nummers, 24u/7d] of op de Costa Croisières-website, kan de passagier, niettegenstaande bepalingen en bedragen zoals gedefinieerd in 3.1, 3.1.2 van deze algemene voorwaarden, ervoor kiezen om de betaling uit te voeren in maandelijkse renteloze termijnen. De passagier kan ook het aantal maandelijkse betalingen dat moet worden uitgevoerd vastleggen tussen een minimum van 2 en een maximum van 5 termijnen, afhankelijk van de boekingsdatum. In geval van maandelijkse betalingen, dient het bedrag van iedere storting alleen met een creditcard te worden gedaan, zodat de maandelijkse betaling automatisch van de creditcard wordt afgeschreven. Betaling door middel van maandelijkse overmaking geldt niet voor reserveringen met Last Minute-tarieven, noch voor de World Tours, noch voor de grote cruises.

3.1.4.Voor de contracten die binnen 30 dagen vóór het vertrek zijn afgesloten, zal het gehele bedrag bij reservering worden overgemaakt, in één enkele afrekening.

3.2.   Het niet-nakomen van de bovengenoemde betalingen op de vastgestelde data vormt een schending, beschreven in een uitdrukkelijke ontbindingsclausule van het contract, die kan resulteren in een automatische ontbinding van de overeenkomst, met uitsluiting van de vergoeding voor door de vervoerder geleden gevolgschade.

3.3.   Het vervoersbewijs, dat is het wettelijke document dat recht geeft op toegang tot het schip, zal pas na betaling van het gehele bedrag aan de passagier worden verstrekt, op voorwaarde dat de volgende gegevens worden ingevuld: (i) geboortedatum en -plaats van de klanten, (ii) nummer, datum en plaats van afgifte, vervaldatum van het paspoort of nationale identiteitskaart, volgens de geldende regelgeving, (iii) het persoonlijke mobiele nummer van elke volwassene die aan de cruise deelneemt en die in geval van nood kan worden gebeld.

3.4.   Betalingen die bij het reisbureau worden gedaan, zijn pas van kracht, wanneer de bedragen daadwerkelijk bij de vervoerder zijn bijgeschreven.

3.5.   Voor betalingen met betrekking tot rechtstreekse aankopen (telefonisch op 080.08.91.25 (België) of 0900.040.12.76 (Nederland) of op  websites van Costa Croisières gedaan: www.costacroisieres.be of www.costacruises.nl), kan de passagier een van de volgende twee betaalmethoden kiezen, inclusief de respectievelijke annuleringsvoorwaarden: i) overschrijving, exclusief betaling door een maandelijks bedrag genoemd in artikel 3.1.3; ii) creditcard, binnen de limieten en op de voorwaarden vermeld in de volgende artikelen.

3.6.   Betaling per bankoverschrijving is alleen toegestaan voor overeenkomsten die ten minste 10 dagen vóór vertrek zijn gesloten; voor overeenkomsten die op een later tijdstip en tot 2 dagen vóór vertrek worden gesloten, en voor overeenkomsten die maandelijkse betalingen op grond van artikel 3.1.3 bevatten, wordt alleen betaling per creditcard geaccepteerd.

3.7.   Als het contract is afgesloten op websites van Costa Croisières www.costacroisieres.be of www.costacruises.nl, kan de aanbetaling of het totale bedrag (indien de overeenkomst minder dan 31 dagen vóór vertrek is afgesloten) alleen met een creditcard worden betaald.

3.8.   In alle gevallen dienen de betalingen door de passagier conform de precieze aanwijzingen van de organisator gedaan te worden, zoals bepaald in de bovengenoemde clausules 3.5 en 3.7.

3.9.   Alle betalingsvoorwaarden worden beschouwd als essentieel, en daarom zal nalatigheid bij de betaling van bovengenoemde bedragen, en/of het niet-ontvangen van de verschuldigde bedragen door de organisator, door toepassing van de bovengenoemde clausules, een inbreuk vormen die kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst en het betalen van een schadevergoeding voor door de organisator geleden gevolgschade.

3.10.  Voor World Tours en de grote cruises dient een verplichte aanbetaling ter hoogte van 15% van de totaalprijs van het dossier te worden gestort zodra het reserveringsdossier wordt bevestigd en het bedrag dient uiterlijk 90 dagen vóór vertrek te worden betaald.

3.11.   Late betaling door een professionele debiteur: In het geval een betalingstermijn wordt toegekend op de factuur, is een professionele debiteur van de verschuldigde tegoeden aan Costa Crociere S.p.A., die niet op tijd overgemaakt zijn, automatisch aansprakelijk voor een schadevergoeding van 12% wegens herstelkosten met een minimum van 50 euro

4.      TARIEVEN

4.1.   De prijzen op de website zijn inclusief alles wat uitdrukkelijk vermeld staat op het contractformulier dat door de Passagier is afgesloten op het moment van de bevestiging van zijn dossier. Prijzen zijn inclusief havenbelastingen en kosten. Het servicekosten en andere diensten die niet in de productbeschrijving worden genoemd, zijn uitgesloten van de voorgestelde prijzen. Voor alle tarieven (Deluxe, Total Comfort, Basic, Last Minutes en promotieaanbiedingen) en de World Cruises (volledig of in delen) kan het verplichte Verblijf aan boord-pakket, afhankelijk van de boekingsmethode, op drie manieren door de klant worden betaald: (1) vooruitbetaling per telefoon, door te bellen naar 080.08.91.25 (België) of 0900.040.12.76 (Nederland), (2) die dagelijks aan boord worden gedebiteerd met het saldo en de factuur aan het einde van de cruise, (3) vooruitbetaling via het reisbureau in geval van een reservering bij het reisbureau. Het bedrag van de Servicekosten hangt af van de bestemming en de valuta aan boord (op elke cruise is het toegestaan om de diensten te betalen in slechts één valuta, de dollar of de euro, gedefinieerd als "valuta aan boord" en die varieert afhankelijk van het geografische gebied van de cruise). De Servicekosten zijn minimaal 10€/nacht per volwassene ouder dan 14 jaar, 5€ per kind van 4 tot 14 jaar (of 12 op de neoRomantica) en gratis voor kinderen onder de 4 jaar.

4.2.   De catalogus geeft een ‘vanaf’ richtprijs, ook wel ‘Total Comfort tarief’ genaamd op basis van de categorie Classic.

4.3.   De in de catalogus aangegeven prijzen kunnen tot 20 dagen vóór de vastgestelde vertrekdatum gewijzigd worden, als gevolg van prijsstijgingen vergeleken met de gegevens die beschikbaar waren op het moment van publicatie van het programma, in verband met i) de kosten voor luchttransport, ii) de brandstofkosten noodzakelijk voor het voortstuwen van het schip, iii) de rechten en belastingen op de diensten die zijn inbegrepen in de toeristische aanbieding, zoals de passagiers- en uitstapbelastingen, landingsrechten in havens en op luchthavens. De schommeling in de prijs van het aanbod zal gelijk zijn: - ervan uitgaande dat (i) er sprake is van een vlucht, aan het verschil tussen de berekende transportkosten volgens de maatstaven aangegeven in de "N.B." hieronder, en de van kracht zijnde kosten op de dag van vertrek;

- ervan uitgaande dat (ii) er geen prijsverhoging wordt toegepast voor de prijsstijging in brandstofkosten lager dan 8%. Voor verhogingen van brandstofkosten gelijk aan 8%, wordt de prijs van de minimumcategorie van de referentiecruise zoals gepubliceerd in de catalogus (met uitzondering van eventuele vluchten, transfers, belastingen, havenbelastingen en inschrijvingskosten en toeristenbelasting voor verblijf aan boord) verhoogd met 3% (bijv.: als de brandstof met 8% wordt verhoogd, dan wordt de prijs van de cruise (maritieme deel) verhoogd met 3%; als hij met 12% wordt verhoogd, dan zal de prijsverhoging van de cruise 3,6% zijn). De verhoging wordt op dezelfde manier toegepast en zonder onderscheid op alle passagiers van de betreffende cruise. De online catalogus is te raadplegen vanaf de homepage van www.costacroisieres.be of www.costacruises.nl. Wat de Emission Trading Scheme (ETS - "koolstofheffing") beschreven in het Italiaanse wettelijke decreet 257/2010 betreft, mits dergelijke voorwaarden zich voordoen dan komt de belasting die de passagier moet betalen voor elke gemaakte chartervlucht, gedebiteerd door de vervoerder, overeen met het product van brandstoftonnen voor het vliegtuig verbrand per plaats/rotatie [A], van de “gemiddelde marktwaarde” van de vervuiling in de maand ervoor, zoals gecommuniceerd door de vervoerder, n-1 [B], en met een coëfficiënt van 3,15 [C]. De gemiddelde marktwaarde van ETS is openbaar en kan op www.bluenext.eu worden geraadpleegd. De hoeveelheid brandstof verbruikt per passagier, zoals verklaard door de vervoerder, is als volgt: tot 2 u Italië, Europa, Balearen 0,0701; van 2 tot 3 u Griekenland, Turkije 0,0968; van 3 tot 4 u Israël, Portugal, Rusland 0,1380; van 4 tot 5 u Canarische Eilanden, Jordanië 0,1555; van 5 tot 7 u Kaapverdië, Arabische Emiraten 0,2440; van 7 tot 8 u Kenia, Tanzania 0,3914; van 8 tot 9 u Dominicaanse Republiek, Guadeloupe, Jamaica 0,4392; van 9 tot 10 u Brazilië, Malediven, Madagaskar 0,4759; van 10 tot 11 u Cuba 0,5022; meer dan 11 u Japan, Mexico 0,5307. Bijvoorbeeld: reis met bestemming Guadeloupe, uitgaande van een ETS marktwaarde gelijk aan € 6,90 - 0,4392 ton [A] x 6,90 euro [B] x coëfficiënt 3,15 [C] = € 9,55 R/T (ong. € 4,77 per traject).

4.4.   De prijzen zijn per persoon.

Als ingeval van terugtrekking of annulering van de reis door bepaalde gasten, en de passagier de enige is die de hut bezet, is de passagier een toeslag voor een eenpersoonshut verschuldigd.

N.B.: De aangegeven prijzen in de tariefschema's van deze catalogus komen tot stand volgens de volgende voorwaarden:

- kosten van brandstof voor aandrijving van het schip: 271,28 EUR (metrische ton Platts IFO 380 gemiddeld van Genua in de maand november 2019). - brandstofkosten van chartervluchten: Jaf (Jet Fuel Aviation) 550 USD per metrische ton;

- brandstofkosten voor reguliere vluchten: gebruik van de rubrieken "YQ" belasting of "YR" belasting opgelegd in de GDS op 1 november 2019. De volgende wisselkoers wordt gebruikt: 1 EUR = 1,1 USD;

We stellen u op de hoogte dat bepaalde prijzen uit de tariefoverzichten wellicht niet meer geldig zijn op het moment dat u deze publicatie raadpleegt. We adviseren u om de best beschikbare prijzen te controleren bij het reisbureau of op www.costacroisieres.be of www.costacruises.nl.

4.5.   De gecommuniceerde prijs op het moment van de reservering kan gewijzigd worden afhankelijk van het aantal gasten in de hut.

5.      REISWIJZIGINGEN

5.1.   Als de reisorganisator zich vóór vertrek verplicht voelt om op significante manier een essentieel onderdeel uit het contract te wijzigen, met name de prijs, dan zal de passagier hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht. Een prijswijziging van meer dan 8% wordt beschouwd als significant, evenals elke variatie op de onderdelen die beschouwd kunnen worden als essentieel om gebruik te kunnen maken van de cruise in zijn geheel. Daarentegen worden bepaalde wijzigingen niet beschouwd als significante variaties op basis van dit artikel en artikel 5.3 hieronder, en met name (i) de wijziging van vectors, tijden en routes van de vluchten op voorwaarde dat de vertrek- en aankomstdata niet veranderen en dat het aan en van boord gaan van het schip mogelijk is op de data en tijden zoals voorzien door de cruise (ii) de vervanging van het schip conform artikel 5.4, (iii) de wijziging van de route van de cruise conform artikel 5.5, (iv) de toekenning van een andere hut conform artikel 12, (v) de wijziging van de accommodatie mits het gaat om een hotel van dezelfde categorie, (vi) wijzigingen in de programmering van de voorstellingen en andere vrijetijdsbestedingen aan boord van het schip. De vervoerder behoudt zich het recht voor om over te gaan op eenzijdige wijzigingen, niet significant op basis van het huidige artikel, vóór het begin van de reis. De passagier wordt ervan verwittigd op een heldere, begrijpelijke en duidelijke manier.

5.2.   De passagier die vóór vertrek bericht ontvangt over een wijziging van een essentieel onderdeel of de wijziging van de prijs hoger dan 8%, heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, zonder een bedrag te storten, of om de wijziging te accepteren, die dan onderdeel wordt van de overeenkomst met de exacte precisering van variaties en consequenties die zij hebben op de prijs. De passagier dient de vervoerder schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit (via het reisbureau) in de 2 werkdagen volgend op het bericht, anders wordt deze als geaccepteerd beschouwd.

5.3.   Als na vertrek de vervoerder (om redenen die los staan van die van de passagier) een belangrijk deel van de diensten aangeduid in de overeenkomst niet kan leveren, dan organiseert hij alternatieven, op voorwaarde dat deze de technische vereisten en de veiligheidseisen van de navigatie niet in gevaar brengen, zonder prijstoeslag voor de passagier. Als de geleverde diensten minder waarde hebben dan de voorziene diensten, dan ontvangt de passagier een compensatie via het reisbureau, binnen de grenzen van deze waardevermindering. Als er geen oplossing gevonden wordt, of als de door de vervoerder voorgestelde oplossing geweigerd wordt door de passagier om ernstige, gerechtvaardigde of bewezen redenen, dan zal de vervoerder, zonder toeslag, een vervoersmiddel toekennen, gelijk aan het originele vervoer, voor de reis terug naar de vertrekplaats of eventueel naar een andere gezamenlijk bepaalde locatie, uitsluitend mits deze oplossing objectief noodzakelijk blijkt. Bij ontbinding van de overeenkomst, of in alle gevallen, als de passagier de alternatieve voorstellen van de organisator niet accepteert, dan dient hij - binnen 14 dagen volgend op de herroeping - alle door de passagier betaalde bedragen terug te betalen. Als het alternatieve pakket dat door de organisator wordt voorgesteld minder waarde of kwaliteit heeft, dan heeft de klant recht op een korting van gelijke waarde.

5.4.   De passagier kent de vervoerder de competentie toe om het schip te vervangen door een ander met gelijkwaardige kenmerken, mits dit nodig is om technische of operationele redenen, of om een andere gegronde reden. Het uitoefenen van deze macht impliceert geen "wijziging van de reis" conform de huidige clausule.

5.5.   De organisator, en in zijn naam, de kapitein van het schip, beschikt over de mogelijkheid om de route van het cruiseschip te wijzigen in verband met overmacht, om veiligheidsredenen van het schip of de navigatie of meer algemeen om veiligheidsredenen van de passagiers, met name als er verondersteld wordt dat een aanlegplaats niet voldoet aan de normen. De organisator zal, onder deze omstandigheden, een voorzorgsprincipe toepassen. Het uitoefenen van deze macht impliceert geen "wijziging van de reis" conform de huidige clausule.

6.      ONVERMOGEN OM EEN SUBSTANTIEEL DEEL VAN DE DIENSTEN VAN DE PAKKETREIS TE LEVEREN

6.1 Als, na het begin van de pakketreis, om redenen die buiten de wil van de organisator omgaan, deze slechts een deel - in waarde of kwaliteit - van de set gegarandeerde toeristische diensten uit de overeenkomst kan leveren, dan dient de organisator geschikte alternatieve arrangementen aan te bieden, indien mogelijk van gelijkwaardige of hogere kwaliteit, om de reis zoals gepland te vervolgen, zonder extra kosten voor de passagier, of met een compensatie voor het prijsverschil als het om een inferieure kwaliteit gaat dan die waar oorspronkelijk voor gereserveerd was.

6.2 Als het niet mogelijk is om andere arrangementen te voorzien, of als de passagier de voorstellen weigert omdat deze niet vergelijkbaar zijn met de initiële plannen in de overeenkomst of als de prijsvermindering voor de vervangende oplossing niet toereikend is, dan dient de organisator het hieruit voortvloeiende prijsverschil te vergoeden aan de passagier. Ingeval van schending van de verplichtingen van de organisator wat het aanbod van een alternatieve pakketreis betreft, zijn de wetsbepalingen van toepassing (dat wil zeggen een dergelijke actie of gebrek aan actie wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk).

7.      ANNULEREN DOOR DE PASSAGIER

7.1.   Als de vervoerder de passagier op de hoogte stelt (via het reisbureau) van de wijziging van een belangrijk onderdeel, conform artikel 5.1 hierboven, dan kan de passagier de overeenkomst gratis ontbinden. In het geval dat de passagier de overeenkomst wil ontbinden, kan hij gebruikmaken van een andere cruise, of een vergoeding ontvangen van het al overgemaakte bedrag op het moment van ontbinden.

De vervangende cruise dient een gelijke of superieure waarde (maar zonder toeslag) te hebben als de cruise die aanvankelijk was gepland. Als de vervoerder niet in staat is om een gelijke of superieure cruise voor te stellen, dan heeft de passagier het recht op terugbetaling van het verschil.

7.2.   Bij annuleren van de cruise door de passagier om andere redenen dan de redenen die genoemd zijn in de vorige paragraaf, dan worden de volgende boetes opgelegd:

 

ANNULERINGSDATUM VÓÓR DE VERTREKDATUM VAN DE CRUISE

TARIEF DELUXE / TOTAL COMFORT

TARIEF BASIC

TARIEF LAST MINUTES

Tot 45 dagen

50 € per passagier

25%

100%

Vanaf 44 tot 30 dagen

25%

50%

100%

Vanaf 29 tot 15 dagen

50%

75%

100%

Vanaf 14 tot 5 dagen

75%

100%

100%

Minder dan 4 dagen

100%

100%

100%

De passagier die gedurende de 4 dagen voorafgaand aan het vertrek annuleert of die niet op tijd bij het vertrek verschijnt of de reis onderweg afbreekt om welke reden dan ook, heeft geen recht op teruggave en dient de volledige prijs te betalen.

Voor Round the World Tours: in geval van annulering van de cruise door de Passagier om andere redenen dan vermeld in artikel 6.1, zullen de volgende boetes worden toegepast:

ANNULERINGSDATUM VÓÓR DE VERTREKDATUM VAN DE CRUISE

WORLD TOURS  (volledig of gedeeltelijk)

Tot 90 dagen

15%

Vanaf 89 tot 45 dagen

25%

Vanaf 44 tot 28 dagen

40%

Vanaf 27 tot 20 dagen

60%

Vanaf 19 tot 14 dagen

75%

Vanaf 13 tot 10 dagen

80%

Minder dan 9 dagen en vertrekdatum

100%

7.3  Conform de wet, ingeval van bijzondere onvermijdelijke omstandigheden voorkomend op de plaats van bestemming of in een buurland die een belangrijke impact hebben op de uitvoering van de pakketreis of op het vervoer van passagiers naar de bestemming, heeft de passagier het recht om de overeenkomst te ontbinden vóór het begin van de reis, zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn en met terugbetaling van het volledige bedrag dat is betaald voor de vakantie, maar zonder recht op enige andere vorm van vergoeding.

7.4 Wat reserveringen die telefonisch zijn gedaan via 080.08.91.25 (België) of 0900.040.12.76 (Nederland) of online op www.costacroisieres.be of www.costacruises.nl betreft, conform de wet, heeft de passagier hiervoor het recht om de overeenkomst van de pakketreis te ontbinden binnen de vijf dagen die volgen op ondertekening van de overeenkomst of, indien later, vanaf de datum waarop hij de contractvoorwaarden en de voorlopige informatie heeft ontvangen, zonder een boete te betalen en zonder verplicht te zijn om een reden op te geven. Ingeval van aanbiedingen tegen prijzen die lager liggen dan de oorspronkelijke prijzen heeft de passagier niet het recht om zich terug te trekken. In dergelijke gevallen specificeert de organisator de prijsvermindering en verwijst hij specifiek naar het feit dat de passagier geen herroepingsrecht heeft.

8.      ANNULEREN DOOR DE ORGANISATOR

 

8.1   De organisator kan zich terugtrekken uit de overeenkomst van de pakketreis en de passagier het volledige bedrag voor de reis terugbetalen zonder verplicht te zijn om een extra compensatie te bieden als a) het aantal personen dat de reis aanschaft lager is dan het minimum zoals voorgeschreven in de overeenkomst en indien de organisator de passagier uiterlijk inlicht over de annulering (i) twintig dagen vóór het begin van de reis bij een vakantie van meer dan zes dagen, (ii) zes dagen vóór het begin van de reis bij een vakantie van twee tot zes dagen; iii) achtenveertig uur vóór het begin van de reis voor vakanties van minder dan twee dagen; b) de organisator niet in staat is om de overeenkomst na te komen op grond van uitzonderlijke onvermijdelijke omstandigheden en de passagier van de ontbinding verwittigt zonder onnodige vertraging vanaf het begin van de reis.

 

9.      VERVANGINGEN

(Behalve bij de World Tours, en de reserveringen met Basic, Light en Last Minute tarieven)

9.1.   De passagier die niet in staat is om van de reis te profiteren kan zich laten vervangen door een andere persoon, op voorwaarde dat: a) de vervoerder er schriftelijk minstens 7 werkdagen vóór de datum van vertrek van op de hoogte wordt gebracht, en dat deze op dat moment ook de berichten van de gegevens van de gevolmachtigde ontvangt; b) er geen redenen zijn die verband houden met het paspoort, met visa, gezondheidscertificaten, accommodatie in een hotel, transportdiensten of anders die een andere persoon dan de passagier die annuleert, verhinderen om van de reis gebruik te maken; c) de vervangende passagier het eventueel in de catalogus voorziene bedrag stort op de rekening van de vervoerder voor de gemaakte kosten voor vervanging.

9.2.   In dat geval dient de passagier een bedrag van 50 euro over te maken. Bovendien is hij samen met de gevolmachtigde verantwoordelijk voor de betaling van het resterende bedrag en van het bedrag aangegeven in artikel 7.1, c) hierboven.

9.3.   Het vervoersbewijs mag enkel worden overgedragen in het geval van vervanging zoals beschreven in de overeenkomst, conform de voorgaande paragrafen.

9.4.   Als de vervanging van de passagier niet wordt geaccepteerd, hoewel dit is geformuleerd in de voorwaarden van artikel 7.1, door de leverancier van bepaalde diensten inbegrepen in de pakketreis, dan kan de vervoerder hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden, met uitzondering van de verplichting om deze niet-acceptatie van de passagier tijdig te communiceren.

9.5.   Als de vervanging toe te schrijven is aan redenen anders dan het objectieve onvermogen van de passagier om gebruik te maken van de reis, of als de vervoerder ervan op de hoogte wordt gebracht na het verlopen van de termijn voorzien in artikel 7.1, dan wordt dit beschouwd als ontbinding door de passagier en als een nieuwe reservering van de vervanger. De passagier die ontbindt is dus verplicht om de bedragen zoals beschreven in artikel 7.2 te betalen en de vervangende passagier om het totale verschuldigde bedrag te betalen.

10.   VERPLICHTINGEN VAN PASSAGIERS

10.1.   Voordat de overeenkomst afgesloten wordt, brengt de vervoerder de passagiers op de hoogte van de algemene voorwaarden met betrekking tot de administratieve, gezondheids- en douaneformaliteiten in het land van bestemming. De passagier wordt geacht zich zorgvuldig aan deze formaliteiten te houden en de kosten ervan voor zijn rekening te nemen. Het is belangrijk dat de passagier in het bezit is van zijn eigen paspoort of een ander rechtsgeldig nationaal reisdocument, afhankelijk van zijn nationaliteit, voor alle landen die op de reisroute liggen alsmede verblijfsvisa en doorreisvisa en eventueel noodzakelijke gezondheidsverklaringen. De passagier is verplicht om zich vóór vertrek ervan te verzekeren dat hij in het bezit is van geldige administratieve en gezondheidsdocumenten (paspoort, visa, gezondheidsverklaring, inentingen, etc.) en hier gedurende de gehele reis over te beschikken.

Reglement voor minderjarigen: er wordt geadviseerd dat ouders hun trouwboekje meenemen. Wanneer de minderjarige met één van zijn/haar ouders reist, kunnen sommige landen bovendien een bewijs vragen van de toestemming van de andere ouder. Wanneer de minderjarige alleen reist of vergezeld wordt door een derde persoon, dan moet hij/zij in het bezit zijn van een bewijs van toestemming om het land te verlaten en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning) met handtekening van de ouder die toestemming gegeven heeft voor zijn/haar verlaten van het land en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning) van de ouder die getekend heeft voor deze toestemming. Naast deze documenten moeten minderjarigen in ieder geval in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of individueel paspoort binnen de Europese Unie, individueel paspoort voor reizen buiten de Europese Unie) en, indien nodig, van een geldig visum.

De vervoerder kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor hypothetisch te laat komen, weigeren aan boord te gaan, een bepaald land niet in mogen, een annulering of afbreken van een reis als de passagier niet voldaan heeft aan de administratieve en douaneformaliteiten of gezondheidsverklaringen. De passagier is verplicht alle kosten te voldoen die voortkomen uit het niet respecteren van administratieve en douaneformaliteiten of gezondheidsverklaringen. De vervoerder vergoedt de reis in dat geval niet en biedt ook geen vervangende reis aan. Wanneer een verblijf afgebroken wordt om bovenstaande redenen, zal de vervoerder de repatriëring van de passagier regelen in de wetenschap dat de kosten door deze laatste betaald zullen worden.

10.2.  De passagier wordt geacht zich zodanig te gedragen dat hij de veiligheid, de rust en het reisplezier van andere reizigers niet verstoort. Hij moet de normale huisregels respecteren en met algemene voorzichtigheid omgaan met alle voorzieningen. Er wordt van hem verwacht dat hij de administratieve en wetgevende bepalingen betreffende de reis respecteert.

10.3.   Het is verboden voor de passagier om koopwaar, levende dieren, wapens, munitie, explosieven, snel ontvlambare artikelen, giftige of gevaarlijke stoffen mee te nemen aan boord zonder schriftelijke toestemming van de vervoerder.

10.4.   De passagier is verplicht alle schade van de vervoerder, ontstaan door het negeren van bovenstaande verplichtingen, te vergoeden. De passagier is met name verantwoordelijk voor de kosten van alle schade veroorzaakt aan het schip, aan de inrichting en het materiaal, schade toegebracht aan medepassagiers en aan derden, en de passagier is ook verantwoordelijk voor de kosten van boetes en extra uitgaven die de vervoerder of het reisbureau moet betalen aan havenautoriteiten, douanebeambten, zorg- of andere autoriteiten in alle tijdens de cruise bezochte landen.

10.5.   De passagier is verplicht om aan de vervoerder al zijn documenten, informatie en papieren te leveren die nodig zijn voor het uitoefenen van het subrogatierecht van de vervoerder (conform de laatste paragraaf van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden, hier aanwezig) jegens derden verantwoordelijk voor de eventuele schade die hij heeft geleden. Hij is bovendien verantwoordelijk ten opzichte van de vervoerder voor schade veroorzaakt door het recht van subrogatie.

10.6.   De passagier is verplicht alle informatie aan de vervoerder te verschaffen die deze nodig heeft om aan zijn eigen verplichtingen te voldoen inzake veiligheidseisen, in het bijzonder die welke genoemd staan in de Richtlijn 98/41/C, gewijzigd door de Richtlijn 2002/24/CE en in nationale teksten die de andere vervangen. Het verzamelen van informatie (met inbegrip van foto’s) en de behandeling ervan vindt plaats met toepassing van de principes vastgesteld door Reglement (EU nr. 2016/679, toepasbaar vanaf 25 mei 2018).

10.7.   De passagier is verplicht deel te nemen aan activiteiten (instructies bestemd voor passagiers) en noodoefeningen die door de organisator georganiseerd worden aan boord van het schip.

10.8. Om de pandemie als gevolg van de verspreiding van het Covid-19-virus in te dammen en de gezondheid van alle opvarenden te beschermen, moet de passagier de documenten en gezondheidsinformatie verstrekken die nodig zijn voor de inscheping. De passagier moet ook waarheidsgetrouwe verklaringen afleggen over zijn of haar gezondheidstoestand tijdens het inchecken (online of voor het aan boord gaan) en stemt in met lichaamstemperatuurmetingen, screening en medische controles die vóór het aan boord gaan en eenmaal aan boord van het schip moeten worden uitgevoerd. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Passagier niet in of uit te schepen indien de gezondheidstoestand van de Passagier of de vereiste informatie hem/haar niet toestaat aan boord te blijven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de gezondheid. De weigering van de Passagier om de gevraagde informatie en/of documenten te verstrekken, alsook om de vereiste medische controles te ondergaan zodra hij aan boord is, integreert de hypotheses zoals uiteengezet in artikel 2.11 hierboven van deze algemene voorwaarden en zal leiden tot de wettelijke beëindiging van het contract, zonder de mogelijkheid om een terugbetaling te verkrijgen voor het gedeelte van de reis dat niet genoten werd en/of voor de andere diensten die werden aangekocht in het pakket.

10.9 In aanvulling op het bepaalde in de vorige paragraaf, dient de Passagier zich te houden aan de procedures die de Organisator hanteert om de pandemie als gevolg van de verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen en die betrekking hebben op social distancing, excursies, het gebruik van gelaatsmaskers en hygiëneprotocollen. Deze procedures zijn onderhevig aan een voortdurende evolutie door de geldende reglementering. Bij niet-naleving van deze procedures zal de Passagier van boord gaan zonder de mogelijkheid om het niet genoten deel van de reis en/of de andere aangekochte diensten in het pakket terug te krijgen.

11.   DE BEVOEGDHEID VAN DE KAPITEIN

11.1De kapitein van het schip heeft het recht om de lading en de verbinding te behouden zonder loods, om andere schepen op sleeptouw te nemen en te hulp te komen, in alle omstandigheden, om af te wijken van de geplande route, een haven binnen te varen op de route (of hij zich nu wel of niet op het schip bevindt) en om een passagier met bagage op een ander schip af te zetten waar hij zijn reis kan voortzetten.

11.2. De passagier is onderworpen aan de disciplinaire autoriteit van de kapitein van het schip voor wat betreft de veiligheid van het schip en de navigatie. De passagier is in het bijzonder verplicht om alle instructies op te volgen en alle orders die gegeven worden aan boord, ook de orders die gegeven worden tijdens de veiligheidsbriefings en veiligheidsoefeningen conform 10.7 hierboven. Wanneer – op advies van de kapitein – een passagier niet in staat is om de reis te ondernemen of voort te zetten of als zijn/haar fysieke of mentale toestand een risico vormt voor het schip of voor de gezondheid en veiligheid van een andere gast of bemanningslid, als die persoon in een zodanige staat verkeert dat hij/zij het plezier in de cruise voor de andere passagiers bederft dan heeft de kapitein het recht, afhankelijk van de situatie: a) toegang te weigeren, b) het bevel te geven de passagier in elke willekeurige haven achter te laten, c) te weigeren om de passagier van het schip te laten gaan in een bepaalde haven, d) de passagier te isoleren in een bepaalde zone van het schip of hem/haar te verbieden om deel te nemen aan bepaalde activiteiten aan boord. Soortgelijke maatregelen kunnen onafhankelijk worden genomen door luchtvaartmaatschappijen of andere dienstverleners, conform hun wettige of contractuele disciplinaire gezag; wat dit aangaat heeft de organisatie van de cruise geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van deze luchtvaartmaatschappijen of dienstverleners.11.3 De organisator en kapitein van het schip hebben de vrijheid om zich te houden aan alle orders of instructies die voortkomen uit de regering of autoriteiten van alle landen of personen die uit naam van die regering handelt of met diens autoriteit of autoriteiten of door elke persoon die in termen van het veilig stellen van oorlogsrisico’s op het schip het recht heeft om dergelijke orders en instructies over te brengen. Als, vanwege en conform deze orders of instructies iets is gedaan of niet wordt gedaan, dan dient dit niet te worden beschouwd als een afwijking of een contractbreuk. Het van boord laten gaan van passagiers of bagage, conform deze orders of instructies, is een juiste handeling en conform de contractverplichting, waarbij de organisator niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het vervolg van de reis of de repatriëring van de passagiers.

12.   HET WEIGEREN VAN NIEUWE RESERVERINGEN

12.1.  Wanneer de passagier zich schuldig maakt aan een van de gedragswijzen zoals hieronder beschreven, dan hebben de Organisatie en de Kapitein van het schip het recht om een volgende reservering op een schip van alle maatschappijen van de Carnival Groep gedurende een bepaalde periode te weigeren.

12.2.  Het weigeren van elke volgende reservering en het annuleren van al gedane reserveringen kan alleen worden opgelegd door de Organisatie als, tijdens de laatste cruise, de passagier:

a) de gedragsregels geschonden heeft zoals deze beschreven staan in de artikelen 9 en 10;

b) actie heeft ondernomen die nadelig zou kunnen zijn of schade zou kunnen berokkenen aan andere passagiers of bemanningsleden of aan goederen behorend aan de Organisatie en/of derden;

c) zijn ticket voor de cruise niet betaald heeft en/of de uitgaven die hij gemaakt heeft aan boord en/of het bedrag van andere aankopen, en meer in het algemeen, schulden heeft bij de Organisatie of bij een van de andere maatschappijen van de Carnival Groep, óf rekeningen open heeft staan en dus niet uit eigen beweging aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

12.3.  Als een reservering volgens de regels van artikel 11.2 hierboven geannuleerd wordt, geldt deze annulering alleen voor de persoon die het genoemde gedrag vertoond heeft. De door de passagier voldane aanbetaling voor de geannuleerde reservering wordt teruggestort conform de Wet. Hierna wordt er geen schadevergoeding meer uitbetaald.

12.4.   De passagier wordt hiervan verwittigd per brief, op het adres dat de Organisatie van hem/haar gekregen heeft.

13.   PANDRECHT EN ACHTERHOUDEN

13.1.  De vervoerder heeft het recht om bagage en andere goederen van de passagier achter te houden om de schulden te dekken die de passagier heeft omdat hij bedragen niet voldaan heeft van goederen en diensten aan boord. Als vervolgens de passagier zijn schulden niet voldoet om wat voor reden dan ook, dan heeft de vervoerder de mogelijkheid om de bagage en de andere goederen van de passagier geheel of gedeeltelijk te verkopen, met name, als het moet via publieke mediators, zonder dat daar wettelijke toestemming voor nodig is, totdat het verschuldigde bedrag is opgebracht.

14.   ACCOMMODATIE AAN BOORD OF IN EEN HOTEL

14.1.   De vervoerder mag de passagier een andere hut toewijzen dan oorspronkelijk gereserveerd was, op voorwaarde dat deze tot dezelfde categorie behoort (of tot een hogere categorie).

14.2.   Als het gepland is in het kader van de reis, dan wordt de norm voor hotelaccommodatie, bij gebrek aan een officieel klassement, vastgesteld door de vervoerder op grond van dezelfde evaluatiecriteria als de van kracht zijnde criteria in Italië.

14.3.   Bij enkele bestemmingen en enkele cruises heeft de passagier de gelegenheid om een hotelvoorziening op het land te reserveren. Deze voorzieningen hebben speciale annulerings- of wijzigingsvoorwaarden die aan de passagier worden gecommuniceerd op het moment dat hij reserveert.

15.   VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERVOERDER

15.1.   Conform wettelijke bepalingen, indien toepasbaar, is de vervoerder ambtshalve verantwoordelijk voor de uitvoering van diensten die in de overeenkomst staan, of die diensten nu geleverd worden door hemzelf of door andere dienstverleners op reisgebied, onverminderd het recht van beroep tegen deze laatste.

Echter, de vervoerder wordt vrijgesteld van het geheel of een gedeelte van zijn verantwoordelijkheid als hij het bewijs kan leveren dat de schade toe te schrijven is aan de reiziger, of aan een derde persoon die niet bekend is met het uitvoeren van diensten op reisgebied zoals dat in de overeenkomst staat en het gevolg is van een onvoorspelbare of onvermijdelijke gebeurtenis, of aan buitengewone of onvermijdelijke omstandigheden.

Wanneer een organisator of een winkelier schadevergoeding betaalt, iets van de prijs afhaalt of andere rekeningen vereffent waar hij verantwoordelijk voor is, kan hij schadevergoeding vragen aan derden omdat die bijgedragen hebben aan het initiatief van compensatie, prijsreductie of andere verplichtingen.

15.2.  Conform de wettelijke bepalingen, als internationale overeenkomsten de voorwaarden onderschrijven waarin een compensatie verschuldigd is door een dienstverlener op reisgebied die deel uitmaakt van een reis of verblijf of het bedrag van compensatie laag houdt, gelden dezelfde grenzen voor de organisator of winkelier.

Vanaf dat moment wordt de in het geding gebrachte aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt door het toepassen van de internationale conventies en communautaire normen, met name die betreffende maritiem vervoer en luchtverkeer.

15.3.  Alle aansprakelijkheidsvrijstellingen of -beperkingen, -verdedigingen en -uitzonderingen die de vervoerder kan aanvoeren op grond van de overeenkomst gelden ook voor iedereen die beschouwd wordt als werknemer, bewaker, hulpkracht, tussenpersoon, zzp’er of wat voor medewerker dan ook, alsmede voor verzekeraars van de vervoerder.

15.4.  De vervoerder is niet verantwoordelijk voor een niet-naleving toegeschreven aan een passagier, of aan een derde, die onbekend is met het verzorgen van diensten die bij de overeenkomst horen of ten gevolge van buitengewone en onvermijdelijke omstandigheden.

15.5.  De vervoerder die de passagier schadeloos heeft gesteld wordt gesubrogeerd in recht en daden van deze laatste tegenover verantwoordelijke derden.

16.   GRENZEN AAN SCHADEVERGOEDING

16.1.    De schadevergoeding die de vervoerder moet betalen kan in geen geval hoger zijn dan de schade en de maximum schadevergoeding van het Reglement (CE) nr. 329/2009 en van de nationaal of internationaal geldende normen met betrekking tot dienstverlening waarbij de schade veroorzaakt is door het niet leveren van de diensten.

16.2.   Als de vervoerder dezelfde is als de reder en/of de eigenaar en/of de verhuurder van het cruiseschip dan gelden de regels van het Reglement (CE) nr. 329/2009 of van de Conventie van Londen van 19-11-1976 en de latere amendementen daarvan.

17.   EXCURSIES

17.1.   Excursies vallen onder de regels van de algemene voorwaarden van de plaatselijke operator die de betreffende diensten levert en onder de geldende nationale wetten.

17.2.  Prijzen en routes van excursies in de catalogus zijn bedoeld als richtlijn en kunnen dus afwijken. De tijden en routes van de excursies kunnen gewijzigd worden in verband met externe omstandigheden (zoals weersomstandigheden, stakingen, vertragingen van vervoer, etc.) of door operationele vereisten van de dienstverleners.

17.3.   Wanneer een excursie geannuleerd wordt om technische redenen, overmacht of omdat het minimum aantal deelnemers niet gehaald is, dan zal de vervoerder de passagiers schadeloosstellen met het bedrag dat de plaatselijke operator berekend heeft voor de excursie.

17.4.  Het kan voorkomen dat bepaalde specifieke excursies niet toegankelijk zijn voor gehandicapte personen of personen met beperkte mobiliteit. De vervoerder geeft het advies om zich van tevoren te oriënteren op onze website of in de catalogus, of om het Reisbureau te raadplegen om te bepalen of de gereserveerde excursies toegankelijk zijn voor gehandicapten of voor personen met beperkte mobiliteit.

17.5.   Er kunnen speciale voorwaarden, criteria of regels toegepast worden afhankelijk van de aard van een bepaalde excursie.

17.6.   Tijdens de excursies vallen de passagiers niet onder de autoriteit of het toezicht van de vervoerder. De vervoerder draagt dus geen enkele verantwoordelijkheid in geval van ongeluk of schade van welke aard dan ook waar de passagier het slachtoffer van is. De passagier zal in dat geval een beroep moeten doen op de aansprakelijkheid van de plaatselijke operator en heeft geen recht op beroep tegen de vervoerder.

18.   VLIEGVERKEER

18.1.  Zodra de luchtvaartmaatschappij een vliegticket heeft uitgegeven of een ander vervoersbewijs op naam van de passagier en zodra de passagier dit geaccepteerd heeft, wordt een vervoerscontract gesloten tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij die het document heeft uitgegeven.

18.2.  Costa Croisières aanvaardt dus in geen geval de status of functie van vervoerder, contractueel of de facto, met betrekking tot welk luchtvaartvervoer ook. Deze rol wordt uitsluitend vervuld door genoemde luchtvaartmaatschappij (en/of haar afgevaardigden) met alle risico’s en verantwoordelijkheden die daaraan verbonden zijn. Deze komen dus in geen geval ten laste van Costa Croisières, ook niet indirect of door bemiddeling. De rechten van de passagier, vermeld in het contract met de luchtvaartmaatschappij en de norm die daarin wordt toegepast, met inbegrip van, met name, het recht op schadevergoeding in geval van overlijden of persoonlijk letsel, moeten dus door de passagier gepresenteerd worden aan de luchtvaartmaatschappij. De rechten van passagiers die voortvloeien uit het contract met de luchtvaartmaatschappij en de daarbij behorende reglementen (Conventie van Montréal van 28-05-1999 en Reglement (CE) nr. 889/2002), met inbegrip van het recht op schadevergoeding indien iemand gewond of overleden is, moeten door de passagier worden uitgeoefend bij de luchtvaartmaatschappij. De verplichtingen van het Reglement (CE) nr. 785/2004 vallen uitsluitend onder de luchtvaartmaatschappij.

18.3.   Als het rechtsgeldige vliegticket niet bij de documentatie zit die het Reisbureau aan de passagier overlegt, dan moet de passagier het direct bij de luchtvaartmaatschappij opvragen, die het bestaan ervan bevestigt, zorg draagt voor het veilig opbergen op het kantoor (om logistieke redenen) en garandeert dat het voldoet aan de op dat moment van toepassing zijnde regels. De luchtvaartmaatschappij garandeert ook onmiddellijke levering, zonder voorwaarden of kosten voor de passagier. De luchtvaartmaatschappij heeft Costa Croisières gegarandeerd om zich te houden aan diens verplichtingen.

18.4.   De aansprakelijkheid zoals die genoemd is in het Reglement (CE) nr. 261/2004 valt uitsluitend onder de luchtvaartmaatschappij, zoals beschreven in het Reglement, en Costa Croisières heeft, in dit verband, geen enkele veran twoordelijkheid, noch in zijn hoedanigheid als vervoerder noch op enige andere wijze. Passagiers dienen dus elke eventuele eis tot schadevergoeding volgens Reglement (CE) nr. 261/2004 te richten aan de luchtvaartmaatschappij. Bij het uitoefenen van rechten voortkomend uit het Reglement (CE) nr. 261/2004 ten opzichte van de operationele luchtvaartmaatschappij, moeten de passagiers zo veel mogelijk het criterium van vrijwaring van de mogelijkheid om de reis te maken respecteren en niet de rechten en mogelijkheden van de vervoerder in gevaar brengen op basis van de huidige overeenkomst en de normen die hierin gelden.

18.5.   Het feit dat de documentatie van de passagiers waarschuwingen of informatie betreffende het luchttransport en de wettelijke en contractuele regeling bevat, is puur informatief bedoeld.

18.6.   Het gebruik van een gedrukt document, een merk, een logo of een ander element dat rechtstreeks verwijst naar Costa Croisières in de documentatie waarvan sprake is in artikel 17.5 hierboven is uitsluitend een gevolg van typografie en kan niet beschouwd worden als een wijziging en/of correctie, zelfs niet impliciet en/of gedeeltelijk, van de andere bepalingen in dit artikel.

18.7.   In het geval van een wijziging van vlucht (charter of lijnvlucht) wordt een bedrag van 20 euro gerekend als dit binnen 45 dagen vóór vertrekdatum gemeld wordt. Voor elke naamswijziging die binnen 44 dagen vóór vertrek gemeld wordt, worden de volgende boetes toegepast, berekend op basis van het bedrag van het ticket, behalve “Flexibel Ticket”:

– 25% van het bedrag als de naam gewijzigd wordt binnen 45 dagen vóór vertrek;

– 50% van het bedrag als de naam gewijzigd wordt binnen 15 dagen vóór vertrek;

– 75% van het bedrag als de naam gewijzigd wordt binnen 10 dagen vóór vertrek;

– 100% van het bedrag als de naam gewijzigd wordt binnen 5 dagen vóór vertrek.

18.8.  Het is mogelijk dat reserveringen voor vluchten (behalve Flexibel Ticket) in sommige gevallen aangeboden worden met annuleringsvoorwaarden en andere wijzigingen die verschillen van de in bovenstaande artikel 17.7 genoemde voorwaarden. Deze voorwaarden zullen schriftelijk worden gecommuniceerd. De bevestiging dat u van onze diensten gebruikmaakt is pas officieel na uw schriftelijk bericht van ontvangst.

18.9.  Het “Flexibel Ticket” is een flexibeler aanbod waarbij u de meest voordelige vlucht die beschikbaar is kunt kiezen op het moment van uw reservering. Hoe vroeger u reserveert, hoe voordeliger de vlucht is. Er is een ruime keuze binnen de reguliere luchtvaartmaatschappijen en de bekendere low budget maatschappijen. Het vervoer tussen het vliegveld en de haven is inbegrepen in het tarief en kunnen niet apart van de vlucht betaald worden. Van de servicekosten krijgt u bericht als u uw vlucht gereserveerd hebt. U kunt vanaf 300 dagen vóór vertrek reserveren. Wij selecteren de vertrektijden van tevoren voor u, zodat u op tijd bij het cruiseschip arriveert. Dit aanbod is geldig voor bijna alle cruises op ons programma. De volledige lijst met havens waarvoor dit aanbod geldt is op aanvraag beschikbaar indien in voorraad. Vliegschema, tarieven en verdere informatie kunt u verwachten wanneer u gereserveerd hebt. Als u kiest voor “Flexibel Ticket” zal elke wijziging of annulering van de reservering “Flexibel Ticket” een boete opleveren van 100% op het vlieggedeelte van het dossier. De annuleringsvoorwaarden van de cruise blijven hetzelfde als in de artikelen 6 van onze Algemene Voorwaarden. Als u kiest voor een andere vlucht dan "Vol Flex", dan komen de wijzigings- of annuleringsvoorwaarden overeen met de voorwaarden beschreven onder artikel 17.7 van onze Algemene Voorwaarden.

18.10.   Ingeval van reservering van een pakket “Vliegreis en Cruise”, is het reserveren van de overstap Costa (vliegveld/haven, retour) een onlosmakelijk onderdeel van het pakket.

19.   SCHEEPSARTS

19.1.   De scheepsarts aan boord helpt reizigers als zelfstandige arts en niet als werknemer van de vervoerder. Passagiers consulteren de arts vrijwillig en rekeningen van de arts worden betaald door de passagier. De aansprakelijkheid van de vervoerder strekt zich niet uit tot de diagnose van de arts, hetgeen betekent dat alleen deze verantwoordelijk is ten opzichte van de passagiers. De vervoerder is niet ontvankelijk voor welke directe claim van een passagier dan ook.

19.2.   Een beslissing van de arts aan boord over het al of niet in staat zijn van een passagier om aan boord te gaan en/of de cruise voort te zetten, is bindend en definitief.

 

 

20.    KOSTBARE VOORWERPEN

20.1.   De vervoerder zorgt ervoor dat de passagiers beschikking hebben over een kluisje aan boord; vervoerder wijst elke aansprakelijkheid af als het gaat om liquide middelen, documenten, sieraden en andere objecten van grote waarde die niet in het kluisje bewaard worden.

 

21.   ASSISTENTIEVERPLICHTING

21.1.   Assistentieverplichting van de vervoerder ten opzichte van de passagier is beperkt tot de zorgvuldige uitvoering van diensten die in de overeenkomst staan beschreven en verplichtingen die de wet voorschrijft. Echter, als het onmogelijk is, ingeval van uitzonderlijke of onvermijdelijke omstandigheden om de terugreis van de reiziger te garanderen zoals is voorzien in de overeenkomst, dan neemt de organisator of de winkelier de kosten voor de nodige accommodatie op zich, indien mogelijk van soortgelijke categorie, voor een maximale duur van drie nachten per reiziger. Als er een langer verblijf is voorzien door de wetgeving van de Europese Unie ten aanzien van de toepasbare rechten van passagiers betreffende de vervoersmiddelen voor de terugreis, dan zijn deze periodes van toepassing. De organisator heeft dan het recht om de terugbetaling te eisen van redelijke gemaakte kosten voor het leveren van de assistentie als het probleem in kwestie kwam door een fout van de passagier of opzettelijk veroorzaakt was door hem/haar.

22.   CLAIMS EN AANGIFTE

22.1.  Op straffe van verval dient de passagier schriftelijk te verklaren, in de vorm van een claim aan het reisbureau, dat deze laatste in gebreke is gebleven bij het uitvoeren of organiseren van de cruise, op het moment dat het zich voordoet, of als dit onmogelijk is, in de eerste twee maanden volgende op de datum van terugkeer volgens plan in de plaats van vertrek.

23.   ANNULERINGSVERZEKERING - ASSISTENTIE - MEDISCHE KOSTEN EN BAGAGE

23.1.   Vanaf ondertekening van het reserveringsformulier kan de passagier profiteren van de verzekeringspolis die op het moment van reserveren wordt aangeboden, door het overeenkomstige bedrag over te maken.

23.2.   De dekking wordt direct onderling tussen de passagier en het verzekeringsbedrijf bepaald en alle verplichtingen en plichten voortvloeiend uit de verzekeringspolis vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de passagier.

24.   BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Costa Crociere S.p.A. (hierna ook "Costa Crociere "), als verantwoordelijke van de behandeling, volgens artikel 13 van het Europees reglement bescherming persoonsgegevens 679/2016 (hierna ook wel "GDPR"), verstrekt de volgende informatie betreffende de behandeling van persoonsgegevens die u, als belanghebbende, met ons hebt gedeeld:

a)     Bij de aankoop van een toeristisch pakket;

b)     In het kader van cruises (bijvoorbeeld gedane aankopen);

c)      De registratie op de website en/of applicatie van Costa Crociere of het verstrekken van de aanwezige module op de website van Costa Crociere.

Doeleinden en rechtsgrondslag van de behandeling.

Bovendien zijn van de informatie die u met ons hebt gedeeld bepaalde persoonlijke gegevens vastgelegd als "bijzonder" in termen van de GDPR. De gevoelige/bijzondere gegevens worden behandeld volgens de te volgen richtlijnen en uitsluitend met uw instemming.

a) Doeleinde met betrekking tot de contractuele dienst. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld conform de verplichtingen die uit het contract voortvloeien betreffende de aanschaf van het toeristische pakket, zodat Costa Crociere de dienst op optimale wijze kan uitvoeren, met name voor wat betreft:

(i)     De sluiting, administratie en uitvoering van de contractuele relaties tussen u en Costa Crociere;

(ii)    Aan uw verwachtingen voldoen;

(iii)   De communicatie van berichten over het aangeschafte toeristische pakket (bijvoorbeeld, wijziging van de contractvoorwaarden, etc.);

(iv)   De uitvoering van activiteiten die gericht zijn op het aangenaam maken van de reis en op het garanderen van hoge vrijetijdsnormen aan boord van schepen (bijvoorbeeld, feesten, foto- en videoverslagen, spellen, etc.). Over de foto- en videoreportage, gemaakt door de aanwezige fotografen op de schepen, die er alles aan doen om uw reiservaringen onvergetelijk te maken, verwittigen we u bovendien hierbij dat als u niet in de rapportages/foto's opgenomen wilt worden of als u niet wilt dat uw foto's worden weergegeven in de Photoshop-winkels, dat u naar de Photoshop-winkels kunt gaan zodat zij uw wensen en voorkeuren kunnen noteren. De verwijdering van de foto waar u op staat kan alleen worden uitgevoerd op uw voorafgaande verzoek.

b) Wettelijke, sanitaire en veiligheidsdoelen. Uw persoonlijke gegevens worden ook behandeld om:

(i)     De wettelijke, reglementaire, nationale, communautaire en internationale verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de door de autoriteiten vastgestelde bepalingen die voor deze doeleinden door de wet zijn toegestaan;

(ii)    Garanderen, uitvoeren en/of verdedigen van een recht van Costa Crociere ten opzichte van juridische autoriteiten;

(iii)   U de nodige medische assistentie verlenen tijdens de cruise.

(iv)   Voldoen aan de eisen van de CLIA en de USPHS-instellingen.

c) Commerciële en statistische doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt voor doeleinden die voor Costa Crociere relevant en aanverwante zijn en voor de totstandkoming in anonieme vorm van statistieken en marktonderzoek.

d) Andere doeleinden. Bovendien en mits u er uitdrukkelijk mee instemt worden uw persoonlijke gegevens behandeld voor de volgende doeleinden:

(i)     Marketingdoeleinden waartoe behoren:

a.      Promotionele activiteiten van Costa Crociere, bedrijven van Groupe Carnival Corporation & PLC (hierna ook wel "Groep" genoemd), zelfs in het buitenland, en/of commerciële partners, uitgevoerd op geautomatiseerde manier (bijvoorbeeld door e-mail, sms, applicaties voor direct messaging, etc.) of niet geautomatiseerd (per brief, telefoongesprek met provider, etc.). En met name Costa Crociere kan uw e-mailadres gebruiken, verstrekt tijdens de aanschaf van het toeristische pakket, om informatie en reclame met u te delen in relatie tot diensten en producten en voorgesteld door Costa Crociere en door de Groep, en/of door commerciële partners, zelfs zonder uw toestemming, mits u geen bezwaar maakt tegen dit gebruik.

Bedrijven die tot de Groep Carnival behoren: Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA en Costa), Holland America Line N.V., algemene partner van Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line en Seabourn), Princess Cruise Lines Ltd (Princess, Alaska, P & O Australië en Cunard), SeaVacations Limited (CCL business in het VK).

De commerciële partners behoren tot de volgende marktcategorieën:

a) toeristische activiteiten;

b) luchtvaartmaatschappijen/transportbedrijven;

c) reisbureaus;

d) verzekeringen.

b.      Profileringsactiviteiten, dat wil zeggen de analyse van uw reisvoorkeuren en zoekopdrachten met het doel om het aanbod van diensten en commerciële informatie gepresenteerd door Costa Crociere te verbeteren, en beter te laten aansluiten op uw interesses. Deze activiteit kan ook plaatsvinden door middel van tevredenheidsenquêtes en/of gebruik van profileringscookies gebruikt tijdens het browsen op de Costa-websites.

(ii)    Doel van het verstrekken van extra diensten, omvattend:

a.      Inschrijving op de websites (bijvoorbeeld MyCosta) en op de digitale platforms, zodat u toegang krijgt tot en kunt profiteren van de geleverde diensten op het portaal en de diensten die gereserveerd zijn voor ingeschreven gebruikers, en om u gepersonaliseerde vakanties te garanderen (bijvoorbeeld de aanschaf van wellnessarrangementen, drankjes, wellnessbehandelingen, foto's en cadeaus van Costa, feesten, etc.).

De behandeling voor de marketingdoelen (dientengevolge voor promotionele activiteiten als profilering) kan uitsluitend plaatsvinden met uw instemming.

Aard van het verstrekken van gegevens en consequenties van een eventuele weigering.

Het leveren van extra diensten (bijvoorbeeld de aanschaf van wellnessarrangementen, drankjes, wellnessbehandelingen, foto's en geschenken van Costa, feesten, etc.) is beschikbaar via de inschrijving op de websites en digitale platformen. Voor deze inschrijving is het verstrekken van persoonlijke gegevens nodig. Het staat de gebruiker vrij om de opgevraagde gegevens voor doeleinden zoals aangegeven bij a) en b) te verschaffen of niet, en om de dienst of een deel hiervan te accepteren.

Het verstrekken van facultatieve gegevens geeft Costa Crociere de mogelijkheid om de voorgestelde diensten te verbeteren en deze meer toe te spitsen op persoonlijke interesses van de passagiers zelf.

Het verstrekken van persoonlijke bijzondere gegevens is vrijwillig. Echter, bij het ontbreken van deze instemming, kan het voorkomen dat Costa Crociere niet in staat is om aan bepaalde contractuele verplichtingen te voldoen en om u de nodige medische assistentie te bieden.

Categorieën geadresseerden van persoonlijke gegevens.

Uw gegevens worden niet verspreid. Uw gegevens kunnen uitsluitend gecommuniceerd worden in het kader van de hierboven aangegeven doeleinden, met de volgende groepen geadresseerden:

Het interne personeel van Costa Crociere, als uitvoerder en/of verantwoordelijke van de gegevensbehandeling;

Bedrijven die tot dezelfde groep Costa Crociere bedrijven behoren, zelfs de bedrijven in het buitenland;

Aan leveranciers en/of concessiehouders van Costa Crociere die aan boord van de schepen of aan land diensten uitvoeren ten gunste van een goed verloop van de cruise (bijvoorbeeld scheepsagent, vrije tijd, etc.);

Personen, bedrijven, instellingen en professionele bureaus die diensten en extra activiteiten en adviezen aanbieden ten gunste van Costa Crociere (bijvoorbeeld, commerciële adviseurs, artsen, advocaten, belastingadviseurs, auditors, adviezen in het kader van audits, etc.);

Personen, bedrijven en bureaus die marketingdiensten of adviezen bieden ten gunste van Costa Crociere;

Instellingen waarvan de mogelijkheid voor toegang tot uw gegevens erkend wordt door de wettelijke en reglementaire bepalingen of door wettelijke bepalingen zoals door hiervoor aangestelde autoriteiten geleverd, waaronder de havenautoriteiten van de havenplaatsen.

De lijst met bedrijven en instellingen met wie de gegevens worden gedeeld is beschikbaar bij het bedrijf op de volgende adressen: privacy@costa.it of Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, nr. 48, 16121 Genua (Italië), ter attentie van de Verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht aan bedrijven van derden in landen die niet tot de Europese Unie behoren, mits voor doeleinden zoals hierboven aangegeven.

Ingeval van gegevensoverdracht in landen buiten de Europese Unie, garanderen deze landen het juiste beschermingsniveau op basis van een specifieke beslissing van de Europese Commissie of heeft de ontvanger de contractuele verplichting om de gegevens te beschermen met een adequaat en vergelijkbaar niveau van bescherming zoals voorzien door de GDPR.

Retentie van persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer duurt dan de benodigde tijd om de doelen te voltooien waarvoor dezelfde gegevens verzameld en behandeld worden. De persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de contractduur en zelfs langer:

  1. Conform de voorwaarden zoals opgesteld in de van kracht zijnde wetgeving;
  2. Conform de voorwaarden zoals opgesteld in de hiervan afgeleide reglementen waardoor gegevensretentie wordt opgelegd (bijvoorbeeld belastingaangiftes);
  3. Binnen de periode die nodig is om de eigendomsrechten te beschermen van gegevens ingeval van eventuele geschillen met betrekking tot het uitvoeren van de dienst.

Foto's/afbeeldingen en audio- en videoverslagen van de evenementen aan boord worden bewaard tijdens een periode die zich beperkt tot de duur van de cruise en vervolgens verwijderd.

De verzamelde en behandelde persoonlijke gegevens voor profileringsdoeleinden worden gedurende een maximum periode van tien (10) jaar bewaard, waarna ze automatisch worden verwijderd of anoniem worden gemaakt op permanente wijze.

Eigenaar en verantwoordelijke van de gegevensbehandeling.

De verantwoordelijke van de behandeling is Costa Crociere S.p.A waarvan het hoofdkantoor zich bevindt in Genua 16121 (Italie), Piazza Piccapietra nr. 48.

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming kan op de volgende adressen worden gecontacteerd: per e-mail via privacy@costa.it of per post naar Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra nr. 48, 16121 Genua, Italië.

Rechten van de belanghebbende.

Op elk moment en volgens artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR hebt u het recht, zelfs wat profilering betreft om:

a)     Uw persoonlijke gegevens in te zien;

b)     Te vragen of uw persoonlijke gegevens gewijzigd kunnen worden;

c)      Op elk moment de toestemming voor gebruik en verspreiding van persoonlijke gegevens te herroepen;

d)     Te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen;

e)     Uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen, voor algemeen en leesbaar gebruik vanaf een geautomatiseerd apparaat, maar ook om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere behandelingseigenaar;

f)       Niet akkoord te gaan met de persoonlijke gegevens die u betreffen, zelfs als het gaat om marketing of profilering;

g)     De behandeling van persoonlijke gegevens te beperken;

h)     Een claim in te dienen bij een controle-autoriteit;

i)       Bericht te ontvangen ingeval van schending van uw persoonlijke gegevens.

j)       Informatie te vragen in het kader van:

                            i.          De doeleinden van de behandeling;

                          ii.          Categorieën van de persoonlijke gegevens;

                         iii.          De ontvangers of de categorieën ontvangers met wie de persoonlijke gegevens gecommuniceerd zijn of worden, en met name als de gegevens doorgestuurd zijn aan ontvangers uit derde landen of internationale organisaties en het bestaan van adequate garanties;

                         iv.          Periode waarin de persoonlijke gegevens worden bewaard;

                          v.          Als de gegevens niet verzameld zijn via de belanghebbende, alle beschikbare informatie over de herkomst.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzenden van berichten gelieerd aan marketingactiviteiten en profilering door te klikken op "uitschrijven" onderaan de pagina van de ontvangen e-mail of door een uitdrukkelijk verzoek in te dienen op het adres dat hieronder is genoteerd.

U kunt uw rechten uitoefenen en/of meer inlichtingen verkrijgen over de behandeling van persoonlijke gegevens door een bericht te sturen:

- Per e-mail naar privacy@costa.it of naar Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra, nr. 48, 16121 Genua (Italië), ter attentie van de Verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Rechten van passagiers die over zee reizen. We nodigen u uit om kennis te nemen van de samenvatting van het EU-reglement 1177/2010 die beschikbaar is op de website http://eur-lex.europa.eu

Verplichte communicatie conform artikel 16 van de Italiaanse wet nr. 269/98 en artikel 17 van de Italiaanse wet nr. 38/2006: "De wet legt een gevangenisstraf op voor misdrijven en misdaden met betrekking op prostitutie en kinderpornografie, zelfs als deze in het buitenland zijn begaan".

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Zoals de wet voorschrijft, beschikken we over financiële garantie geboden door

Garantie fonds Reizen (GFG)

Metrologielaan 8

B-1130 Brussel

België